Ocena brak

Regulamin pracy

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Regulamin ten ustala organizacje i porządek w procesie pracy oraz prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy z tym związane. Pracodawca, który zatrudnia, co najmniej 5 pracowników ma obowiązek wydania regulaminu pracy. Jest to akt normatywny, subsydiarny. Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacja związkową, w ustalonym przez strony terminie.

Pracodawca - może sam ustalić taki regulamin, jeżeli nie działa w zakładzie organizacja związkowa. Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 5 pracowników nie ma obowiązku wydania regulaminu pracy. W tym przypadku jest to jego uprawnienie. Regulamin pracy nie podlega wpisowi do rejestru okręgowego inspektoratu pracy i wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia jego podania do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty. Obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie nowego pracownika z treścią regulaminu przed rozpoczęciem przez niego pracy.

Treść regulaminu pracy zawiera:

1. informację o karach stosowanych z tytułu odpowiedzialności porządkowej,

2. organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, odzież i obuwie robocze, środki ochrony i higieny osobistej,

3. systemy i rozkład czasu pracy,

4. terminy dni dodatkowo wolnych od pracy,

5. porę nocną,

6. termin, miejsce i czas wypłaty,

7. wykaz prac wzbronionych młodocianym i kobietom,

8. rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonej pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,

9. obowiazki dotyczące BHP oraz ochrony przeciwpożarowej i sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywana praca,

10. przyjety u danego pracodawcy sposób potwierdzenia przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. .

Postanowienia regulaminu pracy nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż układy zbiorowe pracy lub przepisy szczególne.

Podobne prace

Do góry