Ocena brak

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Zanieczyszczenia atmosfery pochodzące z energetycznego wykorzystania węgla

Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011

Niewątpliwie obecnie największym zagrożeniem dla środowiska jest dwutlenek siarki. Przyjmuje się, że ponad 50% emisji dwutlenku siarki stanowi wynik spalania węgla w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz sektorze komunalno - bytowym. Duża ilość związku siarki, głównie SO2, emitowana do atmosfery z urządzeń energetycznych wynika z używania paliw bez ich uszlachetniania oraz zbyt słabej kontroli procesów spalania. Przekroczenie dopuszczalnych stężeń SO2 w powietrzu może powodować bardzo poważne skutki zdrowotne, szczególnie długotrwałe. Łączne oddziaływanie ekspozycji na SO2 i pyły powoduje zwiększenie częstotliwości występowania różnego rodzaju przewlekłych chorób układu oddechowego, co zostało potwierdzone w licznych badaniach epidemiologicznych.

Zanieczyszczenia pyłowe stanowią jedno z największych zagrożeń zdrowia na skutek mechanicznego drażnienia błon śluzowych, spojówek i skóry oraz na skutek oddziaływania związków zaadsorbowanych na pyłach. Źródłem utrzymującej się nadal dużej emisji pyłków na terenie województwa śląskiego jest nie zadawalający jeszcze stan urządzeń odpylających pracujących w przemyśle, z których znaczna część eksploatowana jest dłużej niż 10 lat. Na najdrobniejszych cząsteczkach pyłu asocjowana jest większość obecnych w powietrzu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i ich pochodnych, których silny, niekorzystny efekt biologiczny na organizmy żywe został udokumentowany w licznych badaniach.

Wszechobecną substancją zanieczyszczającą środowisko we współczesnym świecie o intensywnym rozwoju energii jest tlenek węgla. Głównym źródłem tlenku węgla jest niepełne spalanie paliw, szczególnie węgla. Groźba zatruć tym związkiem oraz długofalowe, niekorzystne efekty wdychania powietrza zanieczyszczonego tlenkiem węgla będą istnieć dopóty, dopóki nasza cywilizacja będzie wykorzystywała węgle jako paliwo oraz jako materiał wyjściowy do różnorodnych procesów technologicznych. Tlenek węgla jest szczególnie groźny, gdyż pozbawiony jest zapachu, koloru i smaku, jest przy tym nie drażniący, łatwo miesza się z powietrzem, a jego działanie toksyczne jest wyjątkowo niebezpieczne.

W przeciwieństwie do SO2 emisja tlenku węgla do atmosfery jest przede wszystkim wynikiem spalania węgla i koksu w niewielkich źródłach sektora komunalno-bytowego oraz spalania paliw ciekłych w silnikach spalinowych. Głównym przemysłowym źródłem CO są huty surowcowe w metalurgii żelaza oraz cementownie. Ograniczenie tej emisji jest bardzo trudne i musi być związane z eliminacją palenisk węglowych oraz z regulacją silników i wprowadzeniem do eksploatacji wyłącznie pojazdów samochodowych z dopalaczami katalitycznymi. Znacznie mniejsza od trzech wymienionych zanieczyszczeń jest emisja tlenków azotu. Emisja ta może być jednak bardzo uciążliwa, gdyż związki te są według opinii licznych toksykologów bardziej szkodliwe aniżeli SO2, co znajduje odbicie w obowiązujących normach zanieczyszczeń atmosfery. Przyjmuje się, że znaczenie tlenków azotu jako zanieczyszczenia atmosfery w skali kraju jest co najmniej tego samego rzędu, co znaczenie SO2.

Podwyższony poziom metali ciężkich, w tym tych o wysokim stopniu szkodliwości- to jest ołowiu i kadmu, notowany jest w wybranych regionach woj. śląskiego systematycznie od kilkunastu lat. Pomijając lokalne źródła skażenia, za zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi zasadniczo odpowiedzialne są procesy spalania paliw naturalnych, a zwłaszcza węgla kamiennego, a także procesy spalania w silnikach benzynowych.

Do góry