Ocena brak

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Zagrożenia motoryzacyjne

Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011

W Polsce co najmniej 50% pojazdów emituje nadmierną ilość tlenku węgla i charakteryzuje się nadmiernym zadymieniem spalin. Samochody osobowe i motocykle dominują w emisjach: tlenku węgla, węglowodorów i ołowiu nad samochodami dostawczymi, ciężarowymi, ciągnikami i autobusami łącznie W Polsce 25-33% tlenków azotu, 24-43% tlenku węgla, 62-72% węglowodorów, 33% ołowiu emitują do środowiska pojazdy mechaniczne. Zanieczyszczenia motoryzacyjne są groźniejsze niż przemysłowe, gdyż rozprzestrzeniają się w dużych stężeniach na niskich wysokościach w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi. Dopiero 150-200 m od ruchliwej drogi można liczyć na zanieczyszczenia zbliżone do dopuszczalnych.

W Polsce samochody emitują 26 000 000 ton dwutlenku węgla rocznie, przyczyniając się do efektu cieplarnianego. Przeciętny samochód europejski emituje 4 tony rocznie dwutlenku węgla. Inne gazy emitowane przez samochody oraz w czasie produkcji 30 milionów samochodów rocznie również nasilają efekt cieplarniany, a freony niszczą warstwę ozonową. Dla uniknięcia skutków efektu cieplarnianego całkowita emisja dwutlenku węgla na mieszkańca świata nie powinna być większa niż 1200 kg rocznie. Tymczasem samo używanie samochodu w krajach uprzemysłowionych powoduje emisję 3 razy większą. Po Polsce jeździ około 7 milionów samochodów osobowych, a w 2000 roku będzie ich 8-10 milionów. Zapotrzebowanie na powierzchnię przez pasażera samochodu osobowego jest 120-krotnie większe niż pasażera tramwaju.

Jeżeli mieszkasz w dużym mieście przy bocznej ulicy, to obok Twojego domu przejeżdża w ciągu godziny 3400 pojazdów. Oznacza to, że w ciągu dnia przejeżdża ich 34 000, a w ciągu roku 12 milionów samochodów. Pod Twoim oknem znajduje się wielka fabryka zanieczyszczeń, których nawet nie widzisz gołym okiem. Tempo przyrostu liczby samochodów na świecie znacznie przekracza tempo przyrostu ludności Samochód jest 28-krotnie bardziej energochłonnym pojazdem niż rower.

Budowa drogi rowerowej jest co najmniej 80-krotnie tańsza niż budowa drogi samochodowej. Corocznie ginie w Polsce w wypadkach drogowych 7 000 osób. Oznacza to, że każdego dnia ginie 19 osób, a rannych jest około 120-130 osób.

Tlenek węgla ulatniający się w miastach z rur wydechowych łączy się z hemoglobiną zawartą we krwi i utrudnia krążenie krwi, co powoduje dolegliwości związane z: układem krążenia, sercem, centralnym układem nerwowym, a także bóle głowy. Ołów kumulując się w organiźmie powodując zakłócenia w układzie krwionośnym i nerwowym. Tlenki azotu i ozonu zakłócają funkcję oddechowe powodując dolegliwości astmatyczne, bronchit, obniżenie odporności na infekcje układu oddechowego, stany zapalne spojówek. Zawartość metali ciężkich (ołów, kadm) w roślinach i glebie zmniejsza się wraz ze wzrostem odległości od dróg, a także wraz ze wzrostem głębokości w glebie.

Oznacza to, że samochody są groźnym trucicielem nie tylko powietrza ale także roślin i gleb. Katalizatory nie rozwiązują problemu wpływu motoryzacji na efekt cieplarniany Katalizatory nie są w pełni skuteczne w miastach, gdyż krótkie podróże miejskie nie pozwalają rozgrzać silnika do wymaganej temperatury. Chcąc powstrzymać degradację środowiska europejskiego należy ograniczyć emisję o 90%. Przemysł motoryzacyjny to przemysł brudny i bardziej materiałochłonny niż inne przemysły. Konsumuje on: 20% stali, 10% aluminium, 7% miedzi, 13% niklu, 35% cynku, 5% ołowiu, 60% kauczuku, 10% plastyku, 22% azbestu, 6 000 000 ton platyny na rok. Tylko 7% światowej populacji posiada samochody ale ta część zużywa aż 40% światowych zapasów ropy. Niezbędne działania:

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Ekorozwój w transporcie będzie sukcesem jeśli uzyska akceptację społeczeństwa. Obecna prosamochodowa propaganda (głównie firm zachodnich) ogłupia społeczeństwo. Zamiast niej istnieje pilna potrzeba edukacji ekologicznej, aby poinformować społeczeństwo i kierowców o motoryzacyjnych zagrożeniach środowiska.

KOMUNIKACJA ZBIOROWA

Te strefy biznesu, które koncentrują swoje zainteresowania na komunikacji zbiorowej i kolei winny raczej uzyskać kontrakty w krajach Europy Centralnej i Wschodniej niż przedsiębiorstwa związane z produkcją samochodów lub budową dróg.

1.Należy skoncentrować się na wprowadzeniu kolejowej sieci powiązań typu Eurocity zamiast sieci autostrad.

2.Odejść od planowania przepustowości na rzecz podwyższenia jakości komunikacji zbiorowej (czas i komfort podróży komunikacją zbiorową powinny być porównywalne ze standardami oferowanymi przez samochód).

3.W skali lokalnej: poprawić dostępność i standard komunikacji zbiorowej, rowerowej i pieszej.

4.Obszary: handlowe, mieszkaniowe, miejsc pracy muszą być obsługiwane przez dogodną komunikację zbiorową i rowerową.

5.Środki finansowe winny być przeznaczone na promowanie komunikacji zbiorowej zamiast promowania używania samochodu.

6.Istnieje potrzeba wprowadzenia podatków ekologicznych na paliwo.

Podobne prace

Do góry