Ocena brak

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Sposoby ograniczenia głównych zanieczyszczeń do atmosfery

Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011

W poszukiwaniu dróg ograniczenia głównych substancji toksycznych do atmosfery w woj. śląskim należy uwzględnić fakt, iż podstawowymi ich emitorami są indywidualne i komunalne źródła ciepła. Istotny postęp w ograniczeniu emisji może być dokonany poprzez stworzenie systemu elektrociepłowni obejmujących duże obszary aglomeracji śląskiej, co jest przedsięwzięciem odległym w realizacji, oraz poprzez wprowadzenie możliwie czystych nośników energii. Wprowadzenie paliwa bezdymnego do użytkowania w gospodarstwach indywidualnych, którego funkcję mogą spełnić np. niskoemisyjne brykiety węglowe, mogłoby być doraźnym sposobem ograniczenia nadmiernej emisji obserwowanej przede wszystkim w naszym rejonie w sezonie grzewczym. Technologia produkcji wspomnianego paliwa, produkowanego na bazie węgli kamiennych, opracowana została opracowana przez IChPW w Zabrzu.

Paliwo takie otrzymuje się poprzez odgazowanie węgla, w czasie którego węgiel uwalnia się od składników powodujących dym oraz znaczenie zmniejsza się ilość związków siarki. Według wstępnych badań paliwo to o wyższej efektowności cieplnej od węgla i wprowadzenie go nie wymaga zmian infrastruktury ciepłowniczej odbiorców indywidualnych, co jest elementem w prognozowaniu kosztów ekonomicznych. Według wstępnych badań paliwo to o wyższej efektowności cieplnej od węgla i wprowadzenie go nie wymaga zmian infrastruktury ciepłowniczej odbiorców indywidualnych, co jest elementem w prognozowaniu kosztów ekonomicznych. Ze względu na to, że za emisję około 50% SO2 odpowiedzialne są przede wszystkim procesy spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych, sprawą pierwszorzędnej wagi byłoby ograniczenie tej właśnie emisji.

Najważniejszą przeszkodę stanowi ogromna ilość powstających spalin, co wymaga budowania dużych, kosztownych instalacji do oczyszczania spalin. Nie rozwiązane jest również w tym przypadku zagadnienie składowania i wykorzystania odpadów, będących produktami wiązania SO2 i innych toksycznych związków. Dlatego też konieczne jest ingerowanie w sam proces spalania poprzez zastosowanie takiej technologii, w której proces ten byłby dobrze kontrolowany.

Do góry