Ocena brak

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Program ochrony środowiska w województwie śląskim

Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011

Ochrona środowiska w województwie śląskim zajmuje priorytetowe miejsce wśród działań gospodarczej polityki regionalnej. Stan środowiska determinuje bowiem możliwości rozwoju gospodarki oraz jakość życia mieszkańców województwa. Zły stan środowiska jest czynnikiem zniechęcającym zewnętrznych partnerów do inwestowania na tym terenie. Polityce ochrony środowiska w województwie śląskim wyznaczono następujące cele długofalowe:

ochrona przyrody jako czynnika zapewniającego godne warunki życia przyszłym mieszkańcom, zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego obecnym i przyszłym mieszkańcom regionu, stworzenie warunków gospodarczego i społecznego rozwoju regionu z poszanowaniem wymagań środowiska przyrodniczego i jego dziedzictwa.

Współczesne problemy ekologiczne województwa śląskiego wynikają z nadmiernej koncentracji przemysłu, urbanizacji i gęstości zaludnienia. Przemysł zlokalizowany na terenie województwa charakteryzuje się niekorzystną strukturą gałęziową, ciągle jeszcze dominuje przestarzały przemysł surowcowy. Infrastruktura komunalna województwa była stale zaniedbywana, a jej obecny stan jest przyczyną dodatkowego obciążenia środowiska.

Wymienione źródła zagrożenia są eliminowane w ramach programu restrukturyzacji gospodarki województwa.

Program ochrony środowiska stanowi szansę dla województwa śląskiego ze względu na potencjonalnie duże pole do działań inwestycyjnych, usługowych i badawczych. Dużą szansę dla województwa jest witalność przyrody i jej niezwykła lokalna zdolność adaptacyjna i odtworzeniowa. Obok terenów skrajnie zdegradowanych w województwie śląskim występują obszary bogatej i ekspansywnej przyrody. Jako zasadę realizacji polityki ochrony środowiska przyjęto ekorozwój, zachowujący w sposób trwały walory i zasoby środowiska, oraz czynną ochronę środowiska. Realizacja ekorozwoju następuje poprzez egzekwowanie wymagań środowiska w każdej dziedzinie działalności społeczno-gospodarczej oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa i zapewnienie udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych związanych z ochroną środowiska i jego zasobów.

Priorytetami polityki ochrony środowiska w nadchodzących latach będą:

eliminacja nadmiernego zanieczyszczenia powietrza,

zagospodarowanie odpadów nagromadzonych na składowiskach i minimalizacja wytwarzania odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach i w przemyśle,

restrukturyzacja produkcji rolnej, zwiększenie lesistości oraz objęcie ochroną wszystkich wartości przyrodniczych.

Hierarchia ważności zadań wiąże się z oceną ryzyka powodowanego przez poszczególne czynniki karzące środowisko, ograniczeniem możliwości rozwojowych wynikających ze skali zagrożenia, oszacowaniem strat oraz przesłanek strategii globalnych. W realizacji polityki ochrony środowiska będą wykorzystane jako strategie pomocnicze:

restrukturyzacja gospodarki program poszanowania energii i surowców rewitalizacja przyrody

Jako podstawową przesłankę polityki ekologicznej na najbliższe lata przyjęto konieczność zminimalizowania ryzyka wpływu skażonego środowiska na zdrowie mieszkańców województwa. Priorytetem pierwszoplanowym jest ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem, bowiem współcześnie dostępne wyniki oceny ryzyka wskazują, że jakość powietrza ma dominujący wpływ na występowanie chorób środowiskowych, zwiększa ryzyko zachorowań na nowotwory i powoduje największe straty w przyrodzie oraz infrastrukturze materialnej województwa. Zakłada się, że równolegle z budową urządzeń ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem w gospodarce województwa będzie realizowana jakościowa przebudowa technologii, zmierzająca do:

uruchomienia produkcji i zastosowania częstych paliw wykorzystania metanu z pokładów węgla na cele energetyczne przebudowy kotłów węglowych na opalanie gazem lub olejem opałowym oraz wdrożenie nowych technik i technologii spalania paliw stałych zagospodarowania ciepła odpadowego i przebudowy elektrowni do skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej przebudowy przemysłu surowcowego na podstawie czystych surowców i technologii wytwarzania sukcesywnego eliminowania małych niskosprawnych kotłowni węglowych i kotłów średniej mocy obsługujących lokalne sieci ciepłownicze i włączania tych sieci do systemów zasilania ze źródeł wysokociepłych rozwój transportu publicznego opartego na Kolejowym Ruchu Regionalnym oraz systemu linii tramwajowych i autobusowych budowy dróg obwodowych wokół aglomeracji i obwodnic miejskich

Program przewiduje zrealizowanie nowej strategii pozwoleń na korzystanie ze środowiska, polegającej na stopniowym zmniejszaniu wartości emisji dopuszczalnych w taki sposób, aby w kolejnych latach całkowita emisja zanieczyszczeń z terenu województwa była zgodna z ustaleniami przyjętymi w protokołach międzynarodowych. W odniesieniu do poszczególnych gałęzi przemysłu program ekologicznej przebudowy gospodarki, skutkujący zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza, zmierza do:

likwidacji w starych hutach wielkich pieców i pieców martenowskich, baterii koksownicz niskokomorowych systemu ubijanego, żeliwiaków oraz kotłów energetycznych o sprawności poniżej 60 % stopniowej likwidacji starych technologii w produkcji cynku i ołowiu, wprowadzanie nowoczesnych technologii w produkcji surowcowej i w przetwórstwie, wraz z technikami odpylania i redukcji zanieczyszczeń gazowych likwidacji przestarzałych koksowni i przebudowy trzech z nich na wysokokomorowe o światowym standardzie technicznym budowy instalacji do odsiarczania spalin oraz do obniżania emisji tlenków azotu metodami pierwotnymi poprzez instalację palników niskoemisyjnych oraz automatyzację procesów spalania paliw w kotłach energetycznych hermetyzacja procesów produkcji w przemyśle chemicznym zmiany funkcji części zakładów górniczych

Program ochrony środowiska przed odpadami obejmuje działania zmierzające do przymuszenia podmiotów decyzjami administracyjnymi do wdrożenia programów minimalizacji produkcji odpadów poprzez: recyrkulację materiałów w przemysłowych procesach technologicznych oraz w gospodarce komunalnej poprzez selekcjowanie u źródła ich powstawania oraz wydzielenie odpadów uciążliwych i niebezpiecznych ponowne zużycie materiałów, zwłaszcza opakowań programówpromowanie technologii, z których odpady są materiałami biorozkładalnymi, oraz zmierzających do zachowania bilansu masy biologicznej w obiegu przyrody

Gospodarowownie odpadami komunalnymi będzie akceptowane wyłącznie jako rozwiązania kompleksowe. Podstawową technologią w tym sektorze będzie wstępna selekcja odpadów w źródle ich powstawania i kierowania poszczególnych strumieni odpadów do utylizacji lub ponownego użycia. Jako zasadę przyjęto eliminowanie materiału biologicznego z odpadów w celu umożliwienia zwrócenia tego materiału do obiegu przyrody. Materiały odpadowe, które mogą być ponownie użyte lub wykorzystane jako surowiec w procesach technologicznych, powinny być wydzielane u źródła materiałów, jako papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne.

Odpady, mające wystarczającą wartość kaloryczną przy spalaniu, mogą być wykorzystywane jako paliwo w spalarniach śmieci pod warunkiem wydzielania z nich składu tworzyw sztucznych oraz odpadów niebezpiecznych, które w wysokich temperaturach uwalniają toksyny. Gospodarowanie odpadami przemysłowymi powinno zmierzać do minimalizowania ich produkcji na każdym etapie procesu technologicznego poprzez ponowne użycie jako surowca. Na składowanie odpadów będą udzielane zgody tylko wówczas, gdy brakuje technologii utylizacji. Uporządkowanie gospodarki odpadami przemysłowymi będzie miało decydujący wpływ na jakość powietrza w miejscowościach przylegających do składowisk. Ochrona przyrody oraz gospodarka rolna i leśna w województwie śląskim ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu warunków życia i zapewnieniu przetrwania żywych zasobów przyrody.

Do góry