Ocena brak

REGGIA AERONAUTICA - włoskie siły powietrzne

Autor /kibic Dodano /28.02.2011

Włoskie siły powietrzne utworzone 23 marca 1923 r., w chwili wybuchu 11 wojny światowej posiadały 3296 samolotów, z których w gotowości bojowej było 1796 (783 bombowe, 594 myśliwskie, 248 obserwacyj­nych, 151 rozpoznawczych). Ich wartość bojowa nie była wysoka, gdyż prawie połowę samolotów my­śliwskich stanowiły dwupłaty *Fiat C.R.42, a pozostałe - wyposażone w słabe silniki i słabo uzbrojone, nie mogły nawiązać równorzędnej wal­ki z nowoczesnymi myśliwcami brytyjskimi. W lotnictwie bombo­wym, którego trzon stanowiły samo­loty *Fiat B.R.20 i SIAI Marchetti *SM 79, sytuacja była nieco lepsza, jednakże ze względu na słabe uzbro­jenie obronne i one łatwo padały łu­pem myśliwców brytyjskich.

Samo­loty włoskiego koipusu, wysłane w październiku 1940 r. do Belgii, aby stamtąd atakowały Wielką Bry­tanię, zostały wycofane trzy miesią­ce później ze względu na wysokie straty. Głównym terenem działania był rejon Morza Śródziemnego, gdzie lotnictwo włoskie mimo wa­leczności pilotów nie odniosło spek­takularnych sukcesów; działania w Afryce Północnej, w Grecji, ofen­sywa powietrzna przeciwko *Mal~ cie zakończyły się niepowodzenia­mi.

Przemysł lotniczy, ze słabszym niż w Niemczech czy Wielkiej Bry­tanii zapleczem badawczo-rozwojo­wym, ograniczony brakiem odpo­wiednich silników i paliwa, później niszczony przez alianckie bombow­ce, nie mógł zapewnić odpowie­dnich dostaw nowego sprzętu;w 1940 r. wyprodukowano we Wło­szech 3257 samolotów, w 1941 r. - 3503, w 1942 - 2818. Nowe samo­loty konstruowane w latach 1941 -42 (Macchi M.C. 205 Veltro, Fiat G.55 Centawo, *Reggiane Re 2005) były znacznie lepsze, jednakże pogarsza­jący się stan przemysłu lotniczego umożliwił wyprodukowanie tylko niewielkich serii (200-300 egzem­plarzy). W efekcie stan lotnictwa zmniejszał się: w końcu 1942 r. li­czyło 1956 samolotów, w tym 1215gotowych do działań, w lipcu1943 r. - 1647 samolotów, w tym929 gotowych do działań.

Po kapitu­lacji Włoch we wrześniu 1943 r. za­łogi pozostające na południu pań­stwa (203 samoloty) przyłączyły siędo sił alianckich i na samolotachwłoskich, amerykańskich oraz bry­tyjskich podjęły walkę z Niemcami;na północy zajętej przez Niemcówutworzono Aviazione delia Republi-ca Sociale Italia (lotnictwo Republi­ki Salo), która razem z Luftwaffewalczyła przeciwko wojskomalianckim.

Podobne prace

Do góry