Ocena brak

Reformy podziału administracyjnego w Prusach w I połowie XIX w.

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

W latach 1808-1815 dokonano reorganizacji władz lokalnych. W 1815 roku wprowadzono jednolity system administracji terytorialnej. Kraj podzielono na:

1) Prowincje ( 10, od 1918r. 12 ) na czele stali nadprezydenci. Przy nadprezydencie utworzono radę prowincjonalną. Organem uchwałodawczo – kontrolującym samorządu prowincjonalnego był sejm prowincjonalny na czele z marszałkiem. Nadzór nad samorządem prowincjonalnym sprawował nadprezydent prowincji. Prowincje dzieliły się na :  

2) Rejencje – na czele z prezydentami rejencji ( mianowanymi przez króla), z którymi współdziałał wydział obwodowy. Pełnił on funkcję sądu administracyjnego II instancji.

3) Powiaty – na czele powiatowej administracji ogólnej stali landraci ( starostowie). Podlegały im wszystkie sprawy administracji i policji powiatu. Podstawowym organem samorządy był sejmik powiatowy. Kompetencje: uchwały w sprawach lokalnych, wybór delegatów do sejmu prowincjonalnego, wybór członków wydziału powiatowego. Organem wykonawczym samorządu powiatowego był wydział powiatowy . Wydział sprawował nadzór nad samorządem gminnym , był też sądem administracyjnym I instancji.

4) Gminy miejskie i wiejskie – organami byli: przełożony ( naczelnik ) gminy wraz z ławnikami oraz przedstawicielstwo ( zgromadzenie ) gminne, jako organ uchwałodawczo – kontrolujący.

Podobne prace

Do góry