Ocena brak

Reformacja w Zurychu

Autor /Zula Dodano /23.04.2013

Miasto to oburzone aferą odpustową Sansona chętnie słuchało wystąpień Zwingliego, które dotyczyłykrytyki kultu świętych. Jego kazania nie były wszakże skutkiem jakiegoś religijnego przełomu, w nimbowiem powoli dokonywała się (od 1516) ewolucja poglądów.

Wpływ na to miały czytane już w 1519 roku pisma Lutra, choć Zwingli podkreślał później, że sam doszedł do zrozumienia Słowa Bożego i niejest luteraninem. Ewolucja jego religijnych przekonań zakończyła się w 1522 roku, gdy wystąpił przeciwpraktyce postów. Rok wcześniej przestał pobierać papieską pensję i był kanonikiem przy zurychskiej kolegiacie.Dało mu to duże wpływy, ale nie uchroniło go na razie od dochodzenia rady miejskiej i biskupaz powodu ostentacyjnego łamania postów przez miejscowego drukarza Krzysztofa Froschauera, w czymwidziano skutek jego kazań.

Rada zurychska, po zakończeniu dochodzenia, ogólnikowo zakazała głoszenia kazań na temat postów.Zwingliego skłoniło to do opublikowania (16.04.1522) kazania O wyborze i swobodnym spożywaniu pokarmów.W tym pierwszym piśmie reformatorskim opowiadał się za pełną wolnością chrześcijanina.Oskarżony przez biskupa przed kapitułą kolegiacką i radą miejską, wystosował do niego pismo z żądaniemswobodnego głoszenia kazań i wezwaniem do zniesienia celibatu. List podpisało dziesięciu innychduchownych, którzy prawdopodobnie już wówczas - co uczynił także Zwingli - zawarli tajemnie małżeństwa.Swoje małżeństwo ujawnił on dwa lata później.

Na skutek tego pisma i podobnego do władz kantonu, a także ze względu na spory wśród duchownych,kapituła zurychska opowiedziała się za zasadą głoszenia w kazaniach tylko Pisma Świętego. Zwingli jednakwystępował nadal przeciw zarządzeniom i poglądom biskupa. Zwalczał je w piśmie ApologeticusArcheteles, którego treść świadczyła o całkowitym zerwaniu z Kościołem. Publicznie też złożył swójurząd kapłański (10.10.1522), a przyjął od rady miejskiej stanowisko kaznodziei (predykanta).

Podobne prace

Do góry