Ocena brak

REDUKCJA FENOMENOLOGICZNA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

REDUKCJA FENOMENOLOGICZNA ang. transcendental-phenomenological reduc­tion; fr. reduction phenomenologique, redu­ction transcendentale; nm. transzendental-phanomenologische Reduktion

Ogólna nazwa zabiegów poznawczych mających na celu dotarde do samych przedmiotów i zapewnienie przedmiotowego ugruntowania wiedzy przez eliminację („wzięcie w nawias") wszelkich nie wyznaczonych przez sam przedmiot i przez sposób jego prezentacji — a więc przez to, co i jak dane — wtrętów, nastawień, presupozycji. Wyróżnia się przede wszy­stkim: a) redukcję ejdetyczną i b) redukcję transcendentalną.

 1. Redukcja ejdetyczną{eidetische Reduktion) — operacja dochodzenia do -^ oglądu (d) ejdetycznego; rozpatruje ona jedynie istoty należące do obiektyw­nie istniejącej sfery idealnej, która zawiera czyste konieczności i czyste możliwości, nie zaś fakty w ich konkretnym zindywi­dualizowaniu.

 2. Redukcja transcendentalna (transzendental-phanomenologische Redu­ktion) — właściwa redukcja fenomenologi­czna: wstrzymanie się od uznania tez nie zagwarantowanych przez zawartość prze­biegów czystej świadomości (np. tezy o ist­nieniu świata zewnętrznego). Redukcja ta traktuje dane doświadczenia — zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego — jedynie jako -> zjawiska (5); wyklucza ona negację istnienia świata (łącznie z istnie­niem -> ja /2/ empirycznego) i pociąga za sobą -^ „wzięcie w nawias" tej kwestii. Nazywa się transcendentalną dlatego, że prowadzi do rzeczywistości nie podlega­jącej już redukcji, tj. do —> ja (7) czystego (transcendentalnego). -^ Epoche (2) fenomenologiczne.

W ujęciu E. Husserla proces oczyszcza­nia przedmiotów myśli z elementów ubo­cznych składa się z następujących eta­pów:

 1. Redukcja psychologiczna, która pro­wadzi do —> ideacji (1) świadomości.

 2. Redukcja ejdetyczną, która prowadzi do ideacji przedmiotów świadomości.

 3. Pierwsza redukcja fenomenologicz­na, która prowadzi do uchwycenia czyste­go podmiotu.

 4. Druga redukcja fenomenologiczna, która prowadzi do uchwycenia czystej su­biektywności.

  5. Pierwsza redukcja transcendentalna, której kresem jest ja transcendentalne.

  6. Druga redukcja transcendentalna, któ­rej kresem jest życie transcendentalne („czy­sty strumień świadomości").

  REDUKCJA TRANSCENDENTALNA

  ang. transcendental reduction; fr. reduction transcendentnie; nm. transzendentale Redu­ktion —> Redukcja fenomenologiczna (b).

 

REDUKCJA EJDETYCZNA ang. eidetic reduction; fr. reduction eidetique; nm. eidetische Reduktion -^ Redukcja fenomenologiczna (a).

Podobne prace

Do góry