Ocena brak

RAYSKI LUDOMIŁ (1892-1977) - generał

Autor /kibic Dodano /28.02.2011

Syn powstańca z 1863 r., który wyemigrował do Turcji i tam słu­żył w Legionie Polskim Sadyka Paszy. W 1914 r. wstąpił do I Bry­gady Legionów Polskich. Po wyle­czeniu rany, jaką odniósł w bitwie pod Łowczówkiem, został powołany do armii tureckiej, w której służył do końca wojny. W stycz­niu 1919 r. wstąpił do oddziału lot­niczego 4 dywizji strzelców w Odessie. W okresie międzywo­ennym był m.in. kierownikiem zakupu sprzętu w Departamencie Lotnictwa Wojskowego Minister­stwa Spraw Wojskowych, zastępcą szefa, a od maja 1926 r. szefem Departamentu Lotnictwa.

Od 8 sier­pnia 1936 r. był dowódcą polskie­go lotnictwa wojskowego; trzy­krotnie składał podania o dymisję, nie mogąc zaakceptować ogra­niczonych kompetencji krępują­cych jego działania (nie miał wpływu na przygotowanie lotnic­twa do wojny, budowę lotnisk, gromadzenie zapasów paliwa i amunicji, przygotowania mobili­zacyjne). 16 marca 1939 r. został zdymisjonowany. Tuż przed wy­buchem II wojny światowej powo­łano go na stanowisko zastępcy wiceministra spraw wojskowych. 17 września przekroczył granicę rumuńską i przedostał się do Pary­ża, gdzie zgłosił się do dowódcy lotnictwa gen. Józefa *Zająca.

Nie został przyjęty do służby w Pol­skich Siłach Powietrznych, gdyż obarczono go winą za nieprzygo­towanie lotnictwa do wojny. Roz­począł służbę w lotnictwie francu­skim, a potem brytyjskim, gdzie latał w stopniu kapitana, później majora, aż w końcu uzyskał awans do stopnia generała. Dopiero w 1943 r. Naczelny Wódz gen. Ka­zimierz *Sosnkowski powołał go do służby w Polskich Siłach Po­wietrznych jako zastępcę delegata, a później delegata Dowództwa PSP na Bliskim Wschodzie.

Odbył pięć lotów do kraju, w tym dwa z po­mocą dla powstańców warszaw­skich; ogółem w czasie II wojny spę­dził za sterami samolotów myśliw­skich i bombowych 1520 godzin. Po zakończeniu wojny osiedlił się w Anglii. Specjalna komisja pod przewodnictwem gen. Zygmunta *Bohusza-Szyszki oczyściła go z za­rzutów nieprzygotowania lotnictwa do wojny z Niemcami.

Podobne prace

Do góry