Ocena brak

Rasa

Autor /aureLL Dodano /27.03.2013

Grupa osobników w obrębie jednego gatunku odznaczająca się pewnymi mniej lubwięcej stałymi, dziedzicznie przekazywanymicechami, różniącymi je od innych organizmów tego samego gatunku. W zootechnice za r.uważa się grupę zwierząt tego samego gatunku,która spełnia następujące warunki:

1) powstaław wyniku twórczej pracy człowieka wokreślonych warunkach przyr. i gosp.;

2) odznaczasię zespołem cech uznanych za rasowe,wiernie przekazywanych potomstwu, a odróżniającychją od innych r.;

3) jest dostatecznieliczna, by dała się rozmnażać bez konieczności wprowadzenia obcej krwi oraz uciekania siędo kojarzeń w pokrewieństwie.

Zależnie od zaawansowania pracy hod., a więc i stopniacech użytkowych, rozróżnia się r.:

1) prymitywne,powstałe pod wpływem długotrwałegooddziaływania naturalnych warunków środowiska,przy małym wpływie pracy hod. człowieka;zwierzęta tych ras są zazwyczaj drobne,późno dojrzewające i o niskiej wydajności;dzięki jednak dobremu przystosowaniu domiejscowych warunków, są odporne na chorobyi dobrze wykorzystują miejscowe pasze;

2) kulturalne (szlachetne, hodowlane), powstałegł. pod wpływem długotrwałej intensywnejpracy hod. człowieka; zwierzęta r.k. odznaczająsię wysoką użytkowością i wiernym przekazywaniemswych cech potomstwu; są małoodporne na niesprzyjające warunki środowiska,toteż wymagają dobrych, właściwych swej rasie warunków chowu, w przeciwnymrazie szybko wyradzają się;

3) przejściowe(uszlachetnione), powstałe przy ograniczonymwpływie warunków środowiska i większymwpływie pracy hod. człowieka; zwierzęta tychras odznaczają się zazwyczaj dobrym zdrowiemi wielostronną użytkowością na średnimpoziomie.

Zależnie od rodzaju metod hod.stosowanych przy tworzeniu tych ras dzieli się je na:

1) pełnej krwi, powstałe w wyniku zastosowaniaprzy jej tworzeniu metody krzyżowaniamiędzyrasowego; zależnie od zaawansowaniapracy hod. r.p.k. mogą byćprzejściowe (np. puławska rasa świń) lub kulturalne(np. pełnej krwi angielska rasa koni);

2) czystej krwi, powstałe w wyniku stosowaniaw trakcie jej kształtowania jedynie metodhodowli w czystości r.; zależnie od zaawansowaniapracy hod. r.cz.k. mogą być prymitywne,przejściowe (np. bydło czerwone polskie)lub kulturalne (np. arabska rasa koni,karakuły).

R. dzieli się także w zależności od charakteryzującego je gł. rodzaju użytkowości:np. r. mleczne, mięsne, wełniste itp.

Podobne prace

Do góry