Ocena brak

RASA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

RASA gr. tó ethnos; ang. race; fr. race; nm. Rasse

1. biol. Niższa systematycznie od —> ga­tunku (3) (najczęściej > populacja /3/) grupa organizmów nie różniących się od siebie wyraźnie pod względem morfologi­cznym, występujących na tym samiym ob­szarze, mających podobne wymagania biologiczne. W cechach zewnętrznych (fe­notypie) ujawnia ona wyraźne przystoso­wanie do warunków lokalnych. Charakte­ryzuje się częstością występowania cech genetycznych, które nie u wszystkich jej członków przejawiają się w jednakowy sposób. W naukach biologicznych termi­nu „rasa" używa się często w znaczeniach: rasy geograficzne, rasy ekologiczne, podgatunki, gatunki bliźniacze, itp.

2. W antropologii: podgatunek gatunku Homo sapiens, wyróżniający się częstością występowania niektórych cech dziedzicz­nych. Zróżnicowanie dziedziczne ludzi na grupy jest uwarunkowane czynnikami genetyczno-środowiskowymi (mutacje, flu­ktuacje genetyczne, migracje i krzyżowa­nie się powodujące —> zmienność /b/, izo­lacja geograficzna lub społeczna). Obec­nie wyróżnia się następujące rasy ludzkie: europejską, afrykańską (negroidalną), azjatycką (mongoloidalną), ameroindiańską, australoidalną, melanezyjską, poline­zyjską.

Od słowa 'rasa' pochodzi pojęcie rasi­zmu, wprowadzone przez A. de Gobineau (1855), zakładające nierówność ras pod względem intelektualnym, organizacji spo­łecznej czy moralnym i oparte na przeko­naniu o wyższości „rasy nordyckiej". Po­gląd taki nie ma żadnego uzasadnienia bio­logicznego. Rasizm w skrajnej formie wystąpił pod postacią faszyzmu hitlerow­skiego.

Podobne prace

Do góry