Ocena brak

Rada powiatu

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

 • Artykuł 12 ustawy powiatowej określa zakres wyłącznej właściwości rady. Należą tu sprawy:

 1. Organizacyjne (uchwalanie statutu powiatu; tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek; podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi powiatami i gminami, jeżeli jest to związane z koniecznością wydzielania majątku)

 2. Planistyczne (uchwalanie budżetu powiatu)

 3. Finansowo-majątkowe ( podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami; podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących: zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; emitowanie obligacji oraz określanie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów; ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd orz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym; zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę; tworzenie i przystępowanie do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywanie lub występowanie z nich; tworzenie i przystępowanie do spółek, ich rozwiązywanie i występowanie z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji; wydzielanie majątku na współdziałanie z innymi powiatami i z gminami; tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych powiatu oraz wyposażenie ich w majątek)

 1. Osobowe (wybór i odwoływanie zarządu powiatu; powoływanie i odwoływanie na wniosek starosty sekretarza oraz skarbnika powiatu)

 2. Kierowniczo-kontrolne (stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, w tym z działalności finansowej; rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium zarządowi z tego tytułu)

 3. Inne (takie, jak podejmowanie uchwał w sprawach herbu i flagi powiatu)

  • Do wyłącznej właściwości rady powiatu mogą być przekazane w drodze ustawowej także inne sprawy

  • Rada powiatu wybiera ze swego składu przewodniczącego oraz od 1 lub 2 wiceprzewodniczących.

  • Funkcji tych nie można łączyć ze stanowiskiem członka zarządu powiatu.

  • Ustawa powiatowa nie zalicza przewodniczącego rady do organów powiatu. Jego ustawowym wyłącznym zadaniem jest organizowanie pracy rady oraz prowadzenie jej obrad. W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego zadania wykonuje właściwy wiceprzewodniczący.

  • Rada z uwagi na swój społeczny (ale wynagradzany pieniężnie) charakter nie może obradować ciągle. Jej charakter pracy jest sesyjny, a sesje są czasowo ograniczone.

  • Z uwagi na szeroko zakres zadań rady istnieje potrzeba przekazywania części jej zadań innym organom do rozstrzygania – z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości rady; do zaopiniowania, bądź opracowania projektu rozstrzygnięcia – we wszystkich sprawach

  • Istotną rolę w tym zakresie odgrywają komisjeorgany wewnętrzne rady. Ich istnienie, przedmiot działania oraz skład osobowy zależy w zasadzie od uznania rady, która może powołać komisje stałe.

  • Jedna z nich ma charakter obligatoryjny – jest to komisja rewizyjna dla kontroli zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Rada może także powołać komisje doraźne dla wykonania zadań nadzwyczajnych.

Podobne prace

Do góry