Ocena brak

Rada Polityki Pieniężnej

Autor /Juzek Dodano /09.06.2011

Rada Polityki Pieniężnej jest organem NBP decydującym o kształcie polskiej polityki pieniężnej. Jej podstawowym celem jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu. Sytuacja RPP ukształtowała się w dniu 17 lutego 1998 r. a w jej skład wchodzą:

 • Przewodniczący Rady, którym jest Prezes NBP,

 • 9 członków, powołanych w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat

Zadania Rady Polityki Pieniężnej to:

 • ustalanie wysokości stóp procentowych NBP,

 • składanie Sejmowi sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego,

 • ustalanie corocznych założeń polityki pieniężnej i przedkładanie ich do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej,

 • ustalanie zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków, która będzie uwzględniała potrzeby bieżącej polityki pieniężnej

 • określenie górnych granic zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych,

 • zatwierdzanie planu finansowego oraz sprawozdań z działalności NBP,

 • przyjmowanie rocznego sprawozdania finansowego NBP,

 • ustalanie zasady operacji otwartego rynku.

Rada Polityki Pieniężnej dokonuje oceny działalności Zarządu NBP w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej i uchwala zasady rachunkowości NBP, przedłożone przez Prezesa NBP.

Członkowie RPP są powoływani na 6 lat trwania ich kadencji. W razie śmierci któregoś z nich jego mandat wygasa.

Członek rady może być odwołany jedynie w przypadku:

 • zrzeczenia się przez niego funkcji,

 • choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji,

 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa.

Posiedzenia zwołuje przewodniczący przynajmniej raz w miesiącu.Ustalenia rady podejmowane są w formie uchwał większością głosów, przy obecności co najmniej 5 członków, w tym przewodniczącego.Członkowie mogą głosować jedynie "za" lub "przeciw".W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

W okresie kadencji członek nie może zajmować żadnych innych stanowisk i podejmować działalności zarobkowej lub publicznej poza pracą naukową, dydaktyczną lub twórczością autorską, jednak za zgodą rady możliwa jest działalność w organizacjach międzynarodowych.Członek Rady będący członkiem partii politycznej lub związku zawodowego na okres kadencji musi zawiesić działalność polityczną.

W swojej dotychczasowej 7-letniej historii (1998 - 2005), włącznie z posiedzeniem w styczniu 2005r, Rada zmieniała podstawową stopę referencyjną 34-krotnie. 27 razy obniżała ją, a tylko 7-krotnie podwyższała. Dotąd Rada obniżyła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego o 25 punktów bazowych. Według prognoz, którymi dysponują członkowie RPP, na początku 2007 roku inflacja może wzrosnąć do 3,5 procent. 03 lutego 2006r. w TVN 24 Leszek Balcerowicz mówił: Niedawno przedstawiliśmy opracowanie ekspertów NBP, które pokazuje, że w wielu krajach był okres podobny do polskiego, inflacja była bardzo niska. Niektóre z tych banków pod presją tej sytuacji, a także pewnymi presjami zewnętrznymi, obniżały stopy, po czym się nagle okazywało, że za parę miesięcy ona zaczęła rosnąć i trzeba te stopy było podwyższać. Ja nie twierdzę, że tak musi być. Twierdzę, że odpowiedzialność i to że się ma konstytucyjną możliwość wykonywania tej ważnej funkcji powinna skłaniać do rozwagi. W Polsce na szczęście gospodarka rośnie. Grudniowa inflacja była bardzo niska - spadła do poziomu 0,7%, a ekonomiści prognozują, że w pierwszym kwartale 2006 roku ma ona pozostać nawet poniżej poziomu 1%.

Balcerowicz jako minister finansów był praktycznie główną osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie transformacji Polski z gospodarki planowo-socjalistycznej do gospodarki wolnorynkowej, znanej jako „plan Balcerowicza”.

Podobne prace

Do góry