Ocena brak

RACJONALNOŚĆ

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

RACJONALNOŚĆ <nłc. <rationalitas> = rozum, rozwaga, rozsądek) ang. rationality; fr. rationalite; nm. Rationalitdt, Vernunft-massigkeit

1. metaf., t. pozn.

a) Racjonalność bytu — cecha bytu polegająca na tym, że pod każdym względem (racjonalność całkowi­ta) lub pod niektórymi względami (racjo­nalność częściowa) ma on w sobie lub po­
za sobą -^ rację (1) tego, czym jest i że jest.

b) Racjonalność poznania — cecha po­znania polegająca na tym, że jest ono tym, czym jest, a więc informacją o jakimś przed­miocie, i jako takie jest intersubiektjrwnie komunikowalne i zasadniczo sprawdzal­ne co do swej wartości.

2. Cecha myślenia lub działania polega­jąca na tym, że spełnia ono pewne kryteria: dla myślenia kryteria te są formułowane w szeroko pojmowanej logice, dla działania — w -^ prakseologii i w -> teorii decyzji.

Podobne prace

Do góry