Ocena brak

Racjonalizm empiryczny J. Locke`a. tabula rasa, wyjaśnij znaczenie tego terminu i podaj główne tezy tego myśliciela

Autor /Olaf Dodano /06.07.2011

Locke John (1632-1704):filozof angielski, czołowy przedstawiciel empiryzmu genetycznego. Pionier liberalizmu. Zaproponował zastąpienie metafizycznego programu filozofii przez epistemologiczny. Za podstawowe zadanie filozofii uznał badanie poznania, jego pochodzenia, pewności i zakresu.Przesuwając przedmiot filozofii z problematyki bytu (ontologii) na teorię poznania, określając nowe zadania filozofii, określił jej metodę, która powinna być:

  • psychologiczna, badająca nie stosunek pojęć do poznanych przedmiotów, lecz same pojęcia w takiej postaci, w jakiej znajdują się w umyśle ludzkim.

  • genetyczna, określająca naturę pojęć na podstawie ich pochodzenia.

  • analityczna, zakładająca, że dla zrozumienia pojęć wystarczy odnaleźć ich proste składniki.

Przyjął, że wiedza pochodzi wyłącznie z doświadczenia. Nie ma, bowiem idei wrodzonych, a umysł jest nie zapisaną tablicą (tabula rasa) i zostaje zapisany dopiero przez doświadczenie. Twierdził też, że nie ma nic w umyśle, czego nie było wcześniej w zamyśle.Doświadczenie wg, Locke’a nabywamy na dwóch drogach:

  • doświadczając rzeczy zewnętrznych (postrzeżenia) i 2) doświadczając samych siebie (refleksje).

  • Powracając, do platońskiego pojęcia idei twierdził, że znamy tylko idee, a nie rzeczy

Empiryzm genetyczny - głosi, że umysł ludzki jest pierwotnie nie ukształtowany (tabula rasa). Napełnia go wiedzą dopiero doświadczenie.

Tabula rasa(z łacińskiego - "niezapisana karta"), pojęcie związane z empiryzmem genetycznym, zgodnie, z którym człowiek rodzi się nie posiadając w umyśle żadnej wiedzy.

Empiryzm racjonalistyczny J. Locke‘a, wyprowadza poznanie z doświadczenia i doświadczeniem go ogranicza. Empiryzm poznawczy znalazł zastosowanie w empiryzmie moralnym, którego wyrazem miał być utylitaryzm wg, którego jedynym kryterium dobra i zła moralnego jest opinia ludzka.

Podobne prace

Do góry