Ocena brak

RACJE ZARODKOWE

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

RACJE ZARODKOWE gr. spermatikoi lógoi, gennetikoi lógoi; nłc. rationes seminales; ang. seminal reasons; fr. raisons seminales

  1. U stoików: nasiona, z których pocho­dzą wszelkie istoty żyjące. Prazasadą za­wierającą zalążki każdej możliwej rzeczy jednostkowej jest —> pneuma (1) — rozum świata.

  2. U Plotyna: rozumne wątki rodne, wy­odrębniające się z materii i tworzące indy­widualne ciała; stanowią one o różnicach indywidualnych i o wszelkich jakościach ciał zmysłowych.

  3. U Augustyna: „ziarna" zawierające po­tencjalnie wszystkie rzeczy, jakie się z nich rozwiną; zarodki bytów stworzonych w sposób niewidzialny, potencjalny i przy­czynowy. Rationes seminales są odpowied­nikiem rationes aeternae — pierwowzorów (idei) istniejących odwiecznie w umyśle Bożym.

  4. U Bonawentury: myśli Boże zaszcze­pione w ciałach, stanowiące zarodki rze­czy, utożsamione z ich formami.

Podobne prace

Do góry