Ocena brak

Rachunek zysków i strat -wariant porównawczy i kalkulacyjny

Autor /NUheffise Dodano /08.01.2005

WARIANT KALKULACYJNY
A. Przychody ze sprzedaży towarów i produktów
I. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Przychody ze sprzedaży produktów
B. koszty sprzedanych towarów i produktów
I. wartość sprzedanych towarów i materiałów
II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)
D. Koszt sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu
F. Zysk/strata ze sprzedaży (C-D-E)
G. Pozostałe przychody operacyjne
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego
II. Dotacje
III. Pozostałe przychody operacyjne
H. Pozostałe koszty operacyjne
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego
II. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk/strata na działalności operacyjnej (F+G-H)
J. Przychody finansowe
I. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych
II. Odsetki uzyskane
III. Pozostałe
K. Koszty finansowe
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych
II. Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych
III. Pozostałe
L. Zysk/ strata brutto na działalności gospodarczej (I+J-K)
M. Zyski nadzwyczajne
N. Straty nadzwyczajne
O. Zysk/strata brutto (L+M-N)
P. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia
R. Zysk/strata netto (O-P)

WARIANT PORÓWNAWCZY
A. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
I. Przychody ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenia - wartość ujemna)
III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów
IV. koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
B. koszty działalności operacyjnej
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. podatki i opłaty
V. wynagrodzenia
VI. Świadczenia na rzecz pracowników
VII. Amortyzacja
VIII. Pozostałe
C. Zysk/strata (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego
II. Dotacje
III. Pozostałe przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego
II. Pozostałe koszty operacyjne
F. Zysk/ strata na działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy z tytułu działalności - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych
II. Odsetki uzyskane
III. Pozostałe
H. Koszty finansowe.
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych
II. Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych
III. Pozostałe
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)
J. Zyski nadzwyczajne
K. Straty nadzwyczajne
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia
N. Zysk/strata netto (L-M)

Do góry