Ocena brak

Rachunek zysków i strat

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.12.2011

Charakterystyka

Rachunek zysków i strat pokazuje dokonania jednostki w danym okresie. Zawiera istotną informację o rentowności jednostki. Jego istota polega na przeciwstawieniu przychodom ( i zyskom nadzwyczajnym) z różnych rodzajów działalności współmiernych do nich kosztów (i strat nadzwyczajnych), uzyskując w efekcie wynik finansowy (zysk lub stratę) brutto, który skorygowany o obowiązkowe zmniejszenia wyniku brutto (np. podatek dochodowy) pozwala na uzyskanie kwoty wyniku netto za dany okres. Śnieżek, 2003, str. 161


Rachunek zysków i strat w Polsce może być sporządzony w wersji porównawczej lub kalkulacyjnej. W obu wariantach rachunek zysków i strat sporządzony jest metodą drobinkową charakteryzującą się tym, że od każdego rodzaju przychodu odejmowany jest koszt tego samego typu. W świetle ustawy o rachunkowości jednostka gospodarcza ma do wyboru sporządzenie rachunku zysku i strat w wariancie porównawczym, czy też kalkulacyjnym. Dziuba-Burczyk, 2003, str.95


Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

 • A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
  • od jednostek powiązanych
   1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
   2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
 • B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
  • jednostkom powiązanym
   1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
   2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 • C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ( A - B )
 • D. Koszty sprzedaży
 • E. Koszty ogólnego zarządu
 • F. Zysk (strata) ze sprzedaży ( C ? D - E )
 • G. Pozostałe przychody operacyjne
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  2. Dotacje
  3. Inne przychody operacyjne
 • H. Pozostałe koszty operacyjne
  1. Strata ze zbycia niefinasowych aktywów trwałych
  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinasowych
  3. Inne koszty operacyjne
 • I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( F + G - H )
 • J. Przychody finansowe
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
   • od jednostek powiązanych
  2. Odsetki, w tym:
   • od jednostek powiązanych
  3. Zysk ze zbycia inwestycji
  4. Aktualizacja wartości inwestycji
  5. Inne
 • K. Koszty finansowe
  1. Odsetki, w tym:
   • dla jednostek powiązanych
  2. Strata ze zbycia inwestycji
  3. Aktualizacja wartości inwestycji
  4. Inne
 • L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej ( I + J - K )
 • M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( M.I. - M.II. )
  1. Zyski nadzwyczajne
  2. Straty nadzwyczajne
 • N. Zysk (strata) brutto ( L ? M )
 • O. Podatek dochodowy
 • P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
 • R. Zysk (strata) netto ( N - O ? P )

Rachunek zysków i strat -wariant porównawczy

 • A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
  • od jednostek powiązanych
  • Przychody netto ze sprzedaży produktów
  • Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)
  • Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
  • Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
 • B. Koszty działalności operacyjnej
  1. Amortyzacja
  2. Zużycie materiałów i energii
  3. Usługi obce
  4. Podatki i opłaty, w tym:
  5. Wynagrodzenia
  6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
  7. Pozostałe koszty rodzajowe
  8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 • C. Zysk (strata) ze sprzedaży ( A ? B )
 • D. Pozostałe przychody operacyjne
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  2. Dotacje
  3. Inne przychody operacyjne
 • E. Pozostałe koszty operacyjne
  1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  3. Inne koszty operacyjne
 • F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C + D - E )
 • G. Przychody finansowe
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
   • od jednostek powiązanych
  2. Odsetki, w tym:
   • od jednostek powiązanych
  3. Zysk ze zbycia inwestycji
  4. Aktualizacja wartości inwestycji
  5. Inne
 • H. Koszty finansowe
  1. Odsetki, w tym:
   • dla jednostek powiązanych
  2. Strata ze zbycia inwestycji
  3. Aktualizacja wartości inwestycji
  4. Inne
 • I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej ( F + G - H )
 • J. wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I. - J.II. )
  1. Zyski nadzwyczajne
  2. Straty nadzwyczajne
 • K. Zysk (strata) brutto ( I ? J )
 • L. Podatek dochodowy
 • M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
 • N. Zysk (strata) netto ( K - L ? M )

Omówienie różnic między wariantami

Różnica między wariantami dotyczy sposobu ujęcia kosztów wytworzenia sprzedanych produktów.

 • W wariancie porównawczym prezentowane są koszty według rodzaju z uwzględnieniem zmiany stanu produktów.
 • W wariancie kalkulacyjnym koszty wytworzenia ustala się dla sprzedanych produktów doliczając do nich koszty sprzedaży i ogólnego zarządu. Śnieżek, 2003, str. 162

Elementy rachunku zysków i strat

Przychody i zyski

to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów lub zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli. Przychody dzielimy na:

 • przychody z działalności operacyjnej,
 • pozostałe przychody operacyjne,
 • przychody finansowe.

Koszty i straty

to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. Koszty dzielimy na:

 • koszty z działalności operacyjnej,
 • pozostałe koszty operacyjne,
 • koszty finansowe.

Przychody z działalności operacyjnej

są rezultatem statutowej działalności jednostki gospodarczej i dzielimy je na:

 • przychody ze sprzedaży produktów (dotyczą sprzedaży wyrobów gotowych, półproduktów lub usług i robót),
 • przychody ze sprzedaży towarów ? powstają w placówkach handlowych (dotyczą prowizji ze sprzedaży, sprzedaży detalicznej, hurtowej, komisowej i na raty, towarów),
 • przychody ze sprzedaży materiałów ? powstają w celu upłynnienia nadmiernych i zbędnych zapasów materiałów, zbycia odpadów użytkowych i lepszego wykorzystania powierzchni magazynowych.

Koszty działalności operacyjnej

są kosztami zasadniczej działalności, określonej statusem przedsiębiorstwa. W Wariancie porównawczym występują koszty rodzajowe, a kalkulacyjnym koszty wytworzenia. ( koszty dzielimy analogicznie jak przychody z dział. operacyjnej)


Pozostałe przychody i koszty operacyjne

są związane tylko pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane:

 • z działalnością socjalną,
 • ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych,
 • z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, nieściągalnych,
 • z odszkodowaniami, karami i grzywnami,
 • z przekazaniem darowizn.
Winiarska, 2001


Przychody finansowe

 • zyski należne z tytułu zbycia inwestycji: sprzedaży aktywów finansowych: udziałów, akcji i innych papierów wartościowych, inwestycji w nieruchomości,
 • aktualizacji wartości inwestycji,
 • przychody z tytułu posiadania udziałów w innych jedn. gospodarczych - z tytułu dywidend,
 • odsetki należne z tytułu oprocentowania lokat bankowych, a także odsetki od udzielonych pożyczek,
 • odsetki od zwłoki,
 • dodatnie różnice kursowe,
 • dyskonto przy zakupie weksli i czeków obcych.

Koszty finansowe

 • należne innej jednostce odsetki,
 • straty z tytułu zbycia inwestycji,
 • ujemny wynik aktualizacji inwestycji,
 • nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

Straty i zyski nadzwyczajne

powstają na skutek zdarzeń losowych trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia (powódź, pożar, grad i inne żywiły natury lub skutki zaniechania lub likwidacji działalności, na skutek decyzji uprawnionych do tego organów). Powstałe z tego tytułu szkody wraz z skutkami usuwania skutków należy zaliczyć do strat nadzwyczajnych a uzyskane odszkodowania do zysków nadzwyczajnych. Dziuba - Burczyk, 2003


Autor: Agnieszka Gancarczyk
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry