Ocena brak

QUIDDITAS

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

QUIDDITAS (nłc. <quidditas> (od łc. quid = co) = istota, natura, substancja; forma; gatunek) ang. quiddity; fr. quiddite; nm. Quidditat, Washeit

Termin wprowadzony poprzez przekła­dy na łacinę komentarzy Awicenny do Ary­stotelesa, utworzony jako tłumaczenie Arystotelesowskiego td ti en einai (dosłownie: „bycie [teraz], czym [coś] było [przed­tem]"), w którym to wyrażeniu niezwy­czajne użycie pytajnego zaimka jako za­imka względnego wskazywałoby na jego epistemologiczną, definicyjną i, najogól­niej biorąc, językową konotację.

metaf. Termin scholastyczny (występu­jący m. in. u Awerroesa, Alberta Wielkie­go, Tomasza z Akwinu, W. Ockhama), sto­sowany na określenie -^ istoty (1) w sta­nie intencjonalnym, której elementami ujmowalnymi pojęciowo, a realizujący­mi się swoiście w konkretnej, realnej isto­cie, są:

a) zdeterminowanie każdej istoty w so­bie, czyli istotowa tożsamość (forma rze­czy);

b) aktualne przyporządkowanie takiej zdeterminowanej w sobie istoty do rze­czywistego istnienia, czyli istotowa kon­kretność.

lstotę-quidditas należy odróżniać z jednej strony od -> istoty (Ib) w stanie jednostkowym, tj. istoty, która istnieje w rzeczywi­stym konkrecie, z drugiej zaś — od —> istoty (la) samej w sobie, istoty w żaden sposób nie zdeterminowanej, zawierającej tylko ce­chy konstytutywne, które wchodzą w skład definicji.

Podobne prace

Do góry