Ocena brak

QUAESTIO

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

QUAESTIO (łc. <quaestio> = pytanie, ba­danie)

Podstawowa metoda prowadzenia scholastycznej dysputy w dziedzinie filozofii i teologii, a zarazem typowy gatunek lite­racki średniowiecznej scholastyki.

Jako metoda quaestio ukształtowała się w ciągu XII i XIII w. w związku z odczy­tywaniem i wyjaśnianiem tekstów auto­rów starożytnych (auctores), obejmując za­równo zagadnienia dialektyki (P. Abelard) i logicznych reguł dowodzenia, jak i charakterystyczną dla XIII w. problema­tykę filozoficzną i teologiczną wiążącą się z recepcją Arystotelesa. Kwestie powsta­wały na marginesie czytanego tekstu już to w związku z niejasnymi wyrażeniami, które wymagały sprecyzowania, już to w związku z rozbieżnymi jego interpreta­cjami czy przeciwstawnymi sobie „auto­rytetami" (auctoritates), podającymi różne rozwiązania jednego problemu. W swej ewolucji i technicznym doskonaleniu się quaestio odrywała się stopniowo od ko­mentowanego tekstu, usamodzielniając się i osiągając dojrzałą postać (np. u Toma­sza z Akwinu) jako quaestio disputata z otwierającym dyskusję stereotypowym Utruni, ze swymi alternatywnymi pro i sed contra — rozważanymi argumentami „za" i „prze­ciw" oraz podsumowującą całość determinatio — doktrynalną konkluzją mistrza. Jako gatunek literacki ów styl scholastyczny ewoluował przechodząc od lectio do quaestio, a następnie od quaestio do disputatio, aby zamknąć się w końcu w jednostce literackiej, jaką w obrębie średniowiecz­nej sumy stanowił articulus.

Podobne prace

Do góry