Ocena brak

PYTANIE

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PYTANIE gr. epótema, epótesis; łc. quaestio; ang. question; fr. question; nm. Frage, Befragung

metod. Zdanie wyrażające stan częścio­wej niewiedzy oraz intencję uzyskania in­formacji, która by uzupełniła w określo­nym punkcie (wskazanym przez partyku­łę pytajną) lukę w wiedzy pytającego.

Pierwszą czynnością naukotwórczą jest postawienie —> problemu (1), czyli pytania, które jednak nie może być formułowa­ne w sposób dowolny, lecz winno spełniać określone warunki, a mianowicie:

 1. poważności — nie może być retory­czne ani dydaktyczne;

 2. poprawności — winno być jednozna­czne i precyzyjne (wolne od —> nieostrości);

 3. trafności — założenia pytania są zda­niami prawdziwymi;

 4. zasadności — na gruncie dotychczasowej wiedzy postawione pytanie ma co najmniej dwie możliwe odpowiedzi.

 5. rozstrzygalności — istnieje efektyw­ny sposób okazania, że w zbiorze możli­wych odpowiedzi jest co najmniej jedna prawdziwa.

  Warunki te, poza swą treścią, wyrażoną wprost, zakładają jeszcze, że przedmiot py­tania należy do przedmiotu danej nauki.

  Tym, co pozwala zamieniać zagadnienia naukowe w dostatecznie usprawiedliwio­ną (ze względu na dane) odpowiedź na­ukową, jest metoda naukowa (H. Mehlberg).

   

Podobne prace

Do góry