Ocena brak

Pytania z XIX wieku od 21-28

Autor /Dryshjj Dodano /03.01.2007

21. polityka władz pruskich wobec Polaków w zaborze pruskim w latach 1871-1914

Chwalba 450-463

? Prusy wobec Kościoła ? Kulturkampf (walka o kulturę)

o Walka z Kościołem to walka z separatyzmem w tym wypadku katolickim (problem dotyczy również Bawarii)
o Ustawy majowe (1873) ? dotyczy kształcenia i powoływania osób duchownych, ksiądz (katolicki i ewangelicki musi być/mieć:
o Obywatel Rzeszy
o Ukończoną teologię na niemieckim uniwersytecie
o Zatwierdzenie od władzy ? Kościół zgłasza kandydata, ale musi go przedstawić do akceptacji
o Uwięzienie abp Ledóchowskiego 1874
? Sprzeciwiał się religii po polsku
? Mianował urzędników diecezji bez zgody władz

? Prusy wobec języka ? ograniczanie polskiego w administracji i szkolnictwie


o 1876 ? ustawa o języku państwowym - usuwanie polskiego z administracji i kolei zwalnianie Polaków
o 1877 i 1898 w sądownictwie jak w powyższych dziedzinach wyłącznie niemiecki
o ustawa kagańcowa 1908 zakaz rozmowy w języku innym niż niemieckim na zgromadzeniach publicznych * wyjątkiem przedwyborcze spotkania na obszarach gdzie społeczność nie-niemiecka stanowi więcej niż 60%
o Wprowadzenie nauki po niemiecku, bicie uczniów mówiących po polsku
? Sprzeciw rodziców, zwłaszcza przeciw religii po niemiecku
? Strajk we Wrześni 15 V 1901
? Strajk szkolny 1905
o Oficjalne pojęcie ?prusaków polskiego pochodzenia? ? depolonizacja robotników ? wpływ środowisk nacjonalistycznych na rząd
o Aptekarze nie realizowali recept po polsku, policjanci karali za polskie szyldy sklepów, polskie napisy na nagrobkach, cenzura gazet

? Prusy wobec polskiej ziemi

o Rugi pruskie 1885 ? masowe wysiedlenia Polaków z Galicji i Królestwa Pol. ? przebywających w Prusach nielegalni, bez obywatelstwa i zezwoleń
o Komisja Kolonizacyjna 1886 ? dysponowała dużymi środkami od rządu, założona przez Bismarcka, popierana przez późniejszych kanclerzy (Blok, von Bethmann- Hellweg)
? Zadanie ? skupywanie gruntów od polskich ziemian i osadzanie tam niemieckich kolonistów
? Cele:
? Powstrzymanie procesu repolonizacji miast
? Osłabienie finasowe polskiego mieszczaństwa
? ekspansja niemieckiej kultury ( w tym protestantyzmu)
o Związek Popierania Niemczyzny na Kresach Wschodnich lub Niemiecki Związek Kresów Wschodnich ? Hakata (nazwiska założycieli Hansemann, Kennemann, Tiedemann), powstaje w Poznaniu 1894, lobuje rządy, wspiera antypolskie ustawodawstwo, w przededniu wojny liczy ok. 55 tysięcy członków
? Cele
? Obserwacja prasy polskiej
? Zachęcanie Niemców do wykupywania nieruchomości od Polaków
? Sprowadzanie Niemców ? nakręcanie gospodarki
? Wzmacnianie niemieckiej klasy średniej
? Wspieranie niemieckich szkół

o Ustawa osadnicza 1904 ? zakaz tworzenia nowych osad rolniczych, w praktyce zakaz budowy budynków mieszkalnych i gospodarczych ? wóz Drzymały
o Ustawa wywłaszczeniowa 1908 przymusowe wywłaszczanie Polaków
o 1912 ? dodatkowy zakaz kupowania

Podobne prace

Do góry