Ocena brak

Pytania obrona dyplomowa studia I-go stopnia kierunek Ekonomia

Autor /Molkasxzawe Dodano /06.02.2005

Pytania obrona dyplomowa studia I-go stopnia kierunek Ekonomia

1. Makroekonomiczne mierniki gospodarki.

Do makroekonomicznych mierników gospodarki zaliczamy: PKB, PNB, dochód narodowy, stopę inflacji oraz stopę bezrobocia.
Dochód narodowy - uzyskany z działalności gospodarczej na terenie danego kraju w pewnym okresie, zwykle w 1 roku; miernikami dochodu narodowego są: produkt narodowy brutto (PNB), produkt narodowy netto (PNN) oraz produkt krajowy brutto (PKB); Oblicza się go przez odjęcie amortyzacji od PNB wyrażonego w cenach czynników produkcji. Dochód narodowy jest to ilość pieniędzy, jaką dysponuje gospodarka na dobra i usługi, po odłożeniu odpowiedniej ilości pieniędzy na sfinansowanie amortyzacji utrzymanie istniejącego zasobu kapitału na dotychczasowym poziomie
- PKB - wartość dodana wytworzona przez wszystkie czynniki produkcji wszystkich sektorów znajdujące się na terenie danego kraju, należące zarówno do właścicieli krajowych jak i zagranicznych.
- PNB - wartość dodana wytworzona przez wszystkie czynniki produkcji, których właściciele są obywatelami danego kraju, łącznie z tymi, które fizycznie umieszczone są za granicą.
-Miernikiem inflacji jest stopa inflacji.
Stopa inflacji jest procentową zmianą poziomu cen, liczoną według wzoru:
Poziom cen w roku bieżącym - Poziom cen w roku poprzednim
Stopa inflacji = ---------------------------------------------------------------------------x 100
Poziom cen w roku poprzednim
-Stopa bezrobocia to wielkość statystyczna opisująca zjawisko bezrobocia. W praktyce stosowane są dwa sposoby obliczania stopy bezrobocia:
- pierwszy sposób, używany w większości krajów świata, określa stopę bezrobocia jako stosunek liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do zasobu siły roboczej,
- drugi, stosowany rzadziej, jest relacją liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do liczby ludności w wieku produkcyjnym, tj. do liczby osób w granicach wiekowych określających w danym kraju wiek produkcyjny
Stopa bezrobocia obliczana drugą metodą jest zawsze niższa, bo liczebność ludzi w wieku produkcyjnym jest zawsze większa od liczebności zasobu siły roboczej.
Stopa bezrobocia nie oddaje dokładnie rozmiarów bezrobocia, gdyż zawsze istnieje grupa ludzi nie rejestrujących się w urzędzie pracy którzy szukają pracy na własną rękę, ponadto wiele osób rejestruje się tylko po to aby skorzystać z prawa do zasiłku, nie mając zamiaru podjęcia pracy lub pracuje w tzw. szarej strefie.
Rodzaje stopy bezrobocia:
- rzeczywista stopa bezrobocia – dotyczy wszystkich bezrobotnych, niezależnie od przyczyn dla których pozostają bez pracy.
- naturalna stopa bezrobocia – dotyczy tylko bezrobotnych dobrowolnie(Ci których pozostawanie bez pracy nie wynika ze stanu koniunktury)

2. Przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania inflacji.

Podobne prace

Do góry