Ocena brak

Pytania i odpowiedźi do egzaminu z pedagogiki specjalnej

Autor /Brieldlicyger Dodano /02.11.2007

1. Niepełnosprawność i jej rodzaje?


Def. Ogólna

Niepełnosprawną jest osoba, której stan fizyczny lub (i)
psychiczny trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub
uniemożliwia uzupełnienie zadań życiowych i ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i społecznymi.

Def. Z UE

Osoba niepełnosprawna jest jednostką wypełni swych praw,
znajdujących się w sytuacji upośledzonej stworzonej przez
bariery środowiskowe, ekonomiczne i społeczne, których nie może tak jak inni ludzie przezwyciężać wskutek występujących w niej uszkodzeń.

Rodzaje niepełnosprawności:

STOPIEŃ ZNACZNY osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu umożliwiającym zaspokojenie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację. Te osoby zaliczane są do I grupy inwalidzkiej.


STOPIEŃ UMIARKOWANY osoba z naruszaną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającej czasowej lub częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Te osoby zaliczają się do II grupy inwalidzkiej.


STOPIEŃ LEKKI osoba o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną lub mającą ograniczenie w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. Te osoby zaliczają się do III grupy inwalidzkiej.2.Co to jest integracja?

INTEGRACJA to proces scalania, łączenia w całość

Integracja konkretnej osoby to rozwój prowadzący, do co raz
większej harmonii i równowagi pomiędzy różnymi strukturami,
płaszczyznami, funkcjonowania, które służą do realizacji
wewnątrz systemu wartości wyznaczonych przez osobę.

Wyróżniamy modele integracji:

Asymiliacyja od osób niepełnosprawnych wymaga się
przystosowania do funkcjonowania w środowisku ludzi
pełnosprawnych natomiast w stosunku do pełnosprawnych, nie
stawia się żadnych oczekiwań.

Energentnyz polega na stosowaniu zasad równoprawności,
partnerstwo i zmian funkcjonowania zarówno u osób pełnosprawnych
jak i niepełnosprawnych.
Systemowy ujmuje różne poziomy więzi łączących osoby
niepełnosprawne z innymi osobami i elementami środowiska


Wyróżniamy integracje:

Społeczną zawartość społeczna i zespoleniem i zharmonizowaniem elementów zbiorowości, kontaktów między członkami danej zbiorowości oraz jako akceptacja jej obrębie wspólnych systemów wartości, norm , ocen.
Edukacyjną jest realizowana przez wspólne nauczanie dzieci
niepełnosprawnych i pełnosprawnych.


3.Dowolnie wybrane zagadnienie.

Co to jest upośledzenie i jego formy?

UPOŚLEDZENIE jest następstwem uszkodzenia i niepełnosprawności a jednocześnie manifestuje się mniej korzystną sytuacją społeczną, gdyż umożliwia lub organizuje wypełnienie ról oraz realizację zadań związanych z wiekiem, płcią , tradycjami.


Formy upośledzenia:

UTRUDNIENIE trudności które człowiek przejawia w wykonywaniu czynności czy ról życiowych.

OGRANICZENIE osoba może wypełniać role, lecz w niepełnym czy częściowym charakterze.

UNIEMOŻLIWIENIE osoba nie może wykonywać swej roli.
POWODZENIA W ŚCIĄGANIU !!!!!!!

Do góry