Ocena brak

PSYCHOLOGIA STRUKTURALNA (strukturalizm psychologiczny)

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PSYCHOLOGIA STRUKTURALNA (strukturalizm psychologiczny) ang. structural psychology; fr. psychologie structurale; nm. Strukturpsychologie

 

Nazwa używana jeszcze przed pojawie­niem się —> psychologii postaci, stosowa­na wówczas na określenie różnych poglą­dów, które przede wszystkim przeciwsta­wiały się funkcjonalizmowi (-> psychologia funkcjonalna), nie przywiązując wię­kszej wagi do analizy świadomości, lecz koncentrując się na problemach odnoszą­cych się do struktury psychiki, a w szcze­gólności — do struktury uzdolnień. Z cza­sem strukturalizm w psychologii przestał przeciwstawiać się funkcjonalizmowi i za­czął uwzględniać funkcjonalność struktur oraz ich dynamiczność, przybierając w koń­cu postać tzw. konstruktywizmu (J. Piaget).

Podobne prace

Do góry