Ocena brak

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA (socjopsychologia)

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA (socjopsychologia) ang. social psychology; fr. psychologie sociale; nm. Sozialpsychologie

Dział psychologii graniczący z socjolo­gią (zwykle rozróżnia się przedmiot socjo­logii i przedmiot psychologii społecznej stwierdzając, że pierwsza interesuje się zbiorowością, a druga — jednostką w tej zbiorowości, choć rozróżnienie to nie za­wsze jest ścisłe, mówi się np. o psychologii małych grup). Psychologia społeczna zaj­muje się wpływem środowiska społeczne­go (zbiorowości, kultury) na przebieg zja­wisk psychicznych jednostki, pozycją jed­nostek w grupie, ich rolami społecznymi i wpływem na całość grupy, analizą me­chanizmów psychicznych przejawiają­cych się w życiu społecznym, mechani­zmów rządzących zachowaniem tłumu, itp. W centrum zainteresowania psycholo­gii społecznej, zwłaszcza w Stanach Zjed­noczonych, znajdują się badania dotyczą­ce kształtowania się -^ postaw (1) i ocen społecznych.

Do góry