Ocena brak

Psychologia społeczna a inwalidztwo

Autor /Kotek Dodano /10.01.2013

psychologia społeczna a inwalidztwo; dział psychologii zajmujący się pra­wami rządzącymi zachowaniem grup społecznych oraz jednostki działającej w rozmaitych interakcjach grupowych. W problematyce rehabilitacji p. s. jest wykorzystywana w ocenie postaw spo­łecznych wobec inwalidów, a także przy analizie dynamiki zmian zacho­dzących w samoocenie osób niepeł­nosprawnych poddawanych wpływom oddziaływań grupowych w placów­kach leczniczych i w środowisku ro­dzinnym. Najwięcej problemów wią­żących się z p. s. występuje w pracy asystenta socjalnego, do którego za­dań należy kontrolowanie wpływów środowiskowych na aktualny stan psy­chofizyczny i perspektywy dalszych losów osoby niepełnosprawnej. W przypadku dzieci niepełnosprawnych osiągnięcia p. s. wykorzystywane są zarówno do analizy sytuacji rodzin­nej, jak i przystosowania do sytuacji szkolnej, a także wzajemnych inter­akcji rówieśniczych. Dorośli inwalidzi są przedmiotem zainteresowań p. s. jako pracownicy zatrudniani na no­wych warunkach, często z powodu konieczności przeprowadzenia zmian stanowiska pracy. Interesujących da­nych dostarczyły wyniki prac badaw­czych z zakresu p. s. dotyczące saty­sfakcji z pracy, akceptacji społecznych konsekwencji kalectwa oraz osiągnięć zawodowych uzyskiwanych przez oso­by niepełnosprawne.

Podobne prace

Do góry