Ocena brak

PSYCHOLOGIA ROZUMIEJĄCA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PSYCHOLOGIA ROZUMIEJĄCA ang. psychology of understanding; fr. psychologie comprehensive; nm. verstehende Psychologie, geisteswissenschaftliche Psychologie

Nurt zapoczątkowany w 2. poł. XIX w. przez W. Dilthey'a, który kwestionował stosowanie w naukach społecznych i hu­manistycznych pojęć i metod właściwych naukom przyrodniczym (-> antynaturalizm), zwracając m. in. uwagę na swoisty, intuicyjny charakter poznania psycholo­gicznego. Poznanie owo winno prowadzić do rozumienia pragnień i dążeń jednostki i umożliwiać właściwą interpretację jej przeżyć. Z kolei E. Spranger postulował idealne typy -^ osobowości (2,3), które by reprezentowały podstawowe kategorie war­tości (poznawczych, etycznych, estetycz­nych, religijnych, społecznych, ekonomicz­nych, politycznych) i pozwalały w ten spo­sób lepiej rozumieć jednostkę.

Podobne prace

Do góry