Ocena brak

PSYCHOLOGIA PRZEMOCY - Przemoc wobec starych rodziców lub krewnych

Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011

Sprawcami mogą być oczywiście także dzieci, które często z ofiar prze­mieniają się w katów. Najczęściej jednak przemoc dzieci wobec rodziców dotyczy sytuacji, gdy poszkodowanym jest stary, niepełnosprawny rodzic, dziadek lub babcia. Przemoc i w tych wypadkach może mieć różne oblicza;

może być przemocą fizyczną, psychicznym dręczeniem, może polegać na izolowaniu i pozbawianiu opieki i zaniedbaniu w zaspokajaniu potrzeb.

Szczególnie narażone są osoby słabe, zależne, niedomagające fizycznie i psychicznie. Sprawcami są najczęściej członkowie rodzin w średnim wieku. Stres i napięcie oraz przemęczenie związane z opieką nad ludźmi starymi jest największym i najczęstszym czynnikiem ryzyka przemocy. Stwierdzono też, iż w rodzinach dysfunkcjonalnych, gdy pojawiają się problemy, kozłami ofiarnymi stają się starsi bezbronni ludzie. Seniorzy są tym bardziej narażeni na przemoc, im są słabsi i bardziej bezbronni. Tak więc każdy akt przemocy i jego konsekwencje oraz odniesione przez seniorów zranienia, czynią ich coraz bardziej podatnymi na akty przemocy. Więcej aktów przemocy stosują też ci opiekunowie, którzy nie mogą liczyć na wsparcie z zewnątrz. Ponadto przemoc wobec osób starych w rodzinie może być wynikiem międzypokoleniowej transmisji wzorów. Wynika też z zaburzonych więzi, konfliktów, i deprecjacji osób starszych oraz ich niskiego statusu w społeczeństwie.

W związku ze starzeniem się populacji i koniecznością długiej opieki nad ludźmi starszymi, powstaje coraz więcej form, instytucji i organizacji świad­czących pomoc rodzinom w tej sytuacji. Należą do nich pomoc domowa (czasem jest to opieka paliatywna), opieka dzienna lub okresowa (w pens­jonatach), czasem dom opieki. Rodziny mogą też liczyć na coraz lepiej przygotowanych wolontariuszy, asystentów społecznych i pielęgniarki śro­dowiskowe. Znakomicie funkcjonują grupy samopomocy seniorów i grupy wsparcia dla opiekunów. W tych nowych formach praktyki psycholog klinicz­ny może znaleźć pracę i ważne pole działania, w tym względzie potrzebna jest wiedza z zakresu gerontopsychologii.

Podobne prace

Do góry