Ocena brak

Psychologia Kliniczna "wytyczne postępowania pedagogicznego z dziećmi w wieku szkolnym uzależnionym od środków psychoaktywnych"

Autor /mnop611 Dodano /25.07.2007

„ Wytyczne postępowania pedagogicznego z dziećmi w wieku szkolnym uzależnionych od środków psychoaktywnych”

I – Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie:
- prezentowanie filmów na temat wszelkich uzależnień
- utworzenie biblioteczki dotyczącej rodzajów uzależnień
- redagowanie do gazetki szkolnej artykułów związanych z tą tematyką
- przeglądanie i omawianie artykułów z prasy na godzinach wychowawczych
- zorganizowanie warsztatów z pedagogiem z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

II – Zapoznanie uczniów ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobu ich zapobiegania:
- przeprowadzenie cyklu spotkań z lekarzem i pielęgniarką poświęconych skutkom uzależnień
- dyskusja w gronie klasy na powyższy temat w czasie godzin wychowawczych
- projekcje filmów wideo o tej tematyce
- przygotowanie przez uczniów plakatów i referatów dotyczących zapobieganiu uzależnień
- umieszczenie plakatów na tablicach informacyjnych na terenie szkoły

III – Wyrabianie właściwych nawyków dotyczących spędzenia wolnego czasu:
- częste dyskusje na temat form spędzania wolnego czasu
- organizowanie apeli poświęconych zdrowemu stylowi życia i spędzania wolnego czasu
- zorganizowanie konkursu plastycznego pod tytułem „Jak zdrowo i wesoło spędzam wolny czas”
- organizowanie wyjazdów do kina, na spektakle teatralne, do muzeum
- propagowanie wśród uczniów czytelnictwa ( konkurs czytelniczy )
- organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych
- częste organizowanie rozgrywek sportowych na terenie szkoły
- udział uczniów w międzyszkolnych zawodach sportowych
- organizowanie imprez szkolnych z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli
IV – Rozwijanie u uczniów asertywności :
- uświadomienie uczniom konieczności kształtowania w sobie postaw asertywnych
- prezentowanie postaw asertywnych
- ćwiczenie asertywności poprzez odgrywanie scenek sytuacyjnych w czasie godzin wychowawczych
- odgrywanie scenek rodzajowych w czasie godzin wychowawczych

V – Zapoznanie rodziców z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi uzależnień grożących ich dzieciom:
- popularyzacja wiedzy dotyczącej uzależnień czyhających na ich dzieci
- przygotowanie pogadanki z rodzicami w czai zebrań z wychowawcą klasowym
- rozdanie materiałów dotyczących problemu uzależnień
- uświadomienie konieczności wczesnego zapobiegania trudnym sytuacjom na płaszczyźnie dziecko – rodzic

VI – Zapoznanie rodziców i nauczycieli pierwszymi sygnałami wpływu narkotyków na młodego człowieka:
- zwrócenie uwagi na pierwsze sygnały ostrzegawcze ( zmiany w zachowaniu i wyglądzie zewnętrznym)
- organizowanie prelekcji na temat zapobiegania uzależnieniom
- zorganizowanie warsztatów prowadzonych przez pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na temat „Jak zapowiedz zby dziecko nie sięgnęło po alkohol i narkotyki”
- omówienie aspektów prawnych związanych z uzależnieniami
- podanie rodzicom telefonów i adresów poradni, w których rodzice mogliby szukać fachowej pomocy

VII – Otoczenie opieka uczniów, u których występują zachowania ryzykowne:
- indywidualne rozmowy wychowawców i nauczycieli z uczniami
- spotkania z rodzicami uczniów mających problemy
- umożliwienie uczniom, aby mogli odbywać indywidualne spotkania z pedagogami z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
- kierowanie do innych placówek służących fachową pomocą w uzależnieniach

Podobne prace

Do góry