Ocena brak

PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA ang. humanistic psychology; nm. Psychologie vom ganzen Menschen


Kierunek wywodzący się z fenomenolo­gii i egzystencjalizmu, powstały w latach sześćdziesiątych XX w. w USA, związany z nazwiskami A. H. Masłowa i C. R. Rogersa. Psychologia humanistyczna neguje zasadność podejścia neobehawiorystycznego w badaniach nad jednostką i propo­nuje zastąpienie podejścia atomistycznego (^ atomizm /3/) podejściem holistycz­nym (^holizm /2/). Kładzie ona nacisk na twórcze zdolności człowieka i jego dą­żenie do samourzeczy wistnienia, akcentu­je niepowtarzalność jednostki, zwraca uwa­gę na jej rozwój, który winien być niekiedy wspomagany psychoterapią. Do nurtu te­go nawiązuje teoria —> dezintegracji (3) po­zytywnej K. Dąbrowskiego.

 

PSYCHOLOGIA MATEMATYCZNA ang. mathematical psychology; fr. psychologie mathematique; nm. mathematische Psycholo­gie

Zespół zagadnień psychologicznych, do których stosuje się —> modele (2) matema­tyczne, m. in. statystyczne.

Podobne prace

Do góry