Ocena brak

PSYCHOLOGIA FUNKCJONALNA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PSYCHOLOGIA FUNKCJONALNA ang. functional psychology; fr. psychologie fonctionnelle; nm. Funktionspsychologie

Kierunek ukształtowany pod wpływem darwinizmu i —> pragmatyzmu (1), pozo­stający w opozycji do strukturalizmu psychologicznego (—> psychologia struktural­na); procesy psychiczne funkcjonaliści roz­patrywali z punktu widzenia ich —> fun­kcji (4) i charakteru przystosowawczego, np. świadomość traktowali jako proces psychofizjologiczny mający znaczenie dla przystosowania organizmu do środowi­ska. Według funkcjonalizmu każdy proces spełnia jakąś funkcję, tzn. zmierza do cze­goś lub czemuś służy, coś umożliwia jako samodzielny układ bądź jako część wię­kszej całości. Psychologia funkcjonalna rozwinęła się w t. pocz. XX w. głównie w Sta­nach Zjednoczonych (W. James, J. McKeen Cattell, J. R. Angell, J. Dewey, H. A. Carr, R. S. Woodworth) i w Europie (E. Claparede). Również współczesna obiektywizu­jąca psychologia ma tendencje funkcjonalistyczne.

Podobne prace

Do góry