Ocena brak

PSYCHOLOGIA DYNAMICZNA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PSYCHOLOGIA DYNAMICZNA ang. dynamie psychology, psychodynamics; fr. psy­chologie dynamique, la psychodynamique; nm. dynamische Psychologie, Psychodynamik

Kierunek zbliżony do funkcjonalizmu (-^ psychologia furikcjonalna), a genetycz­nie związany z —> psychologią głębi; psy­chologia dynamiczna przyjmuje, że w psy­chice istnieje dynamizm regulujący jej aktywność i tak nią kierujący, by utrzymy­wała się równowaga psychiczna. W wy­jaśnianiu zachowania człowieka, jego roz­woju i zmian osobowości psychologia dynamiczna wskazuje na działanie me­chanizmów motywacyjnych (-^ motywa­cja 121) na podłożu instynktów, popę­dów, potrzeb. Psychologię dynamiiczną zapoczątkował R. S. Woodworth.

Do góry