Ocena brak

Psychiatria środowiskowa

Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013

psychiatria środowiskowa; kierunek współczesnej psychiatrii oparty na wykorzystaniu środowiska społeczne­go w leczeniu, rehabilitacji i szero­ko pojętej opiece psychiatrycznej. Dla realizacji założeń p. ś. potrzebny jest zorganizowany system różnych form pomocy psychiatrycznej dla społecz­ności z określonego regionu i dosto­sowany do jej specyficznych potrzeb. P. ś. zakłada kompleksowe rozwiązy­wanie problemów związanych z pro­filaktyką, leczeniem, rehabilitacją oraz przystosowaniem społecznym osób z zaburzeniami psychicznymi. Progra­my p. ś. obejmują nie tylko działania różnych instytucji — psychiatrycznej i ogólnej opieki zdrowotnej (-> po­radni zdrowia psychicznego, form pośrednich opieki psychiatrycznej, od­działów i -> szpitali psychiatrycznych), ale również instytucji i organizacji niemedycznych (administracji, zakła­dów pracy, organizacji społecznych i charytatywnych itp.) oraz osób i grup społecznych nieprofesjonalnie udzielających pomocy w przypadkach zaburzeń psychicznych.

Podobne prace

Do góry