Ocena brak

Psychiatria społeczna

Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013

psychiatria społeczna; stanowi gałąź -> psychiatrii, która zajmuje się wza­jemnym oddziaływaniem pomiędzy środowiskiem a jednostką. Środowis­ko socjokulturowe może stanowić ma­kro- i mikrokultury społeczne (małe nieformalne grupy, tłum oraz sformalizowane instytucje). P. s. dąży do ustalenia, w jaki sposób środowisko przyczynia się do wystąpienia różne­go typu zaburzeń psychicznych, do częstości ich występowania, do prze­biegu i wpływu na wyniki leczenia i dostosowanie społeczne. Wiele badań z zakresu p. s. zajmuje się patogennym wpływem na zdrowie psychiczne takich zmian w sytuacji społecznej całych grup ludności, jak: migracje, konieczność dostosowania się do zmie­nionych warunków kulturowych, ubó­stwo, bezrobocie, dyskryminacja, uprzemysłowienie. Przedmiotem ba­dań jest również wpływ zaburzeń psychicznych, występujących u jed­nostki lub grup osób, na życie spo­łeczne (alkoholizm — na życie rodzin­ne, przestępczość, wyniki pracy itp.). W rozwiązywaniu tych wszystkich problemów p. s. stosuje metody ba­dawcze zapożyczone z wielu innych dyscyplin naukowych: medycyny spo­łecznej, socjologii, antropologii, psy­chologii społecznej, epidemiologii. Praktycznym zastosowaniem wyników badań p. s. zajmuje się psychiatria środowiskowa.

Podobne prace

Do góry