Ocena brak

Psychiatria

Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013

psychiatria; nauka o zaburzeniach psychicznych, ich etiologii i przebie­gu oraz sposobach rozpoznawania, leczenia, rehabilitacji i profilaktyki. Zakres zainteresowań psychiatrii, za­leżnie od przyjętej koncepcji teore­tycznej, może być ograniczony do wąsko pojętej gałęzi medycyny zaj­mującej się rozpoznawaniem i le­czeniem chorób psychicznych, lub też może obejmować szereg proble­mów dotyczących: higieny psychicz­nej, korzystnych i niekorzystnych wpływów środowiska (wpływ sytuacji społecznych na stan psychiczny czło­wieka) oraz innych zagadnień z dzie­dziny psychologii, socjologii, pedago­giki, polityki społecznej. Takie ujęcie wytycza zakres i metody działań sto­sowanych w psychiatrii. Zob. też: psychiatria społeczna; psychiatria śro­dowiskowa.

Podobne prace

Do góry