Ocena brak

Przywrócenie terminu

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Czynność po terminie jest nieskuteczna. Wyjątkowo można przywrócić termin /art. 58-60 kpa/, gdy jego niezachowanie nastąpiło bez winy zainteresowanego-w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchylenia terminu należy wnieść prośbę. Do przywrócenia terminu wymaga się:

1/ braku winy zainteresowanego,

2/ uprawdopodobnienia, że uchybienie nastąpiło bez winy zainteresowanego,

3/ wniesienia podania,

4/ dopełnienia czynności, dla której termin był określony.

Właściwy organ wydaje decyzję o przywróceniu lub odmowie /możliwe jest zażalenie na nią/, gdy chodzi o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania to postanowienie wydaje organ właściwy do rozpatrzenia odwołania, nie ma możliwości zażalenia, lecz istnieje możliwość skargi do NSA /wykonanie decyzji; postanowienia może być wstrzymane/. Skutkiem prawnym przywrócenia terminu jest traktowanie czynności jako dokonanej w terminie.

Podobne prace

Do góry