Ocena brak

PRZYPADEK

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRZYPADEK gr. tyche, to autómaton, symbebekós; łc. casus, fortuitus; nłc. accidens; ang. chance; fr. hasard; nm. Zufall

W kulturze hellenistycznej tyche może być pojmowana jako siła boska, a ściślej — jako siła boska nie dająca się zrozumieć; tyche lub tó autómaton to tylko jeden aspekt tej siły, która może też być pojmowana ja­ko boskie tchnienie [pneuma) lub nous, któ­ry kieruje wszystkim.

1. filoz. przyr. Wypadkowa działania wielu —> przyczyn (IC) sprawczych nie­uporządkowanych względem siebie i nie­zależnych od siebie w swoim działaniu (w sformułowaniu A. A. Cournota: „spotkanie zjawisk, które należą do niezależ­nych od siebie łańcuchów związków przy­czynowych"). Przypadek nie ma jakiejś jednej, swej własnej przyczyny, której był­by bezpośrednim skutkiem, lecz zakłada wiele przyczyn właściwych, nie związa­nych ze sobą w działaniu; pojęcie przy­padku dotyczy jedynie przyczyn wtór­n

2. mat. Zdarzenie losowe (= przypad­kowe), dające się ująć w rachunku —> pra­wdopodobieństwa.

ych.

Podobne prace

Do góry