Ocena brak

PRZYJEMNOŚĆ

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRZYJEMNOŚĆ gr. hedone; łc. voluptas, deliciae (= przyjemności zmysłowe); ang. pleasure; fr. plaisir; nm. Lust, Vergniigen

Termin określający, podobnie jak „zado­wolenie", jak „ból" czy „cierpienie", jeden z podstawowych stanów sfery zmysłowo-emocjonalnej; pomimo istnienia wielu je­go definicji często uważa się go, jak i pozo­stałe terminy, za w grucie rzeczy niedefiniowalny. Przyjemność należy odróżniać od —> zadowolenia, a zwłaszcza nie mie­szać jej pojęcia z pojęciem —> szczęścia.

psych. W przeciwieństwie do przykrości — przeżycie zadowolenia z osiągniętego —> dobra (3B), doznawane dzięki zmysłowo-pożądawczym władzom człowieka. Przyjemność ma zatem charakter zmysło­wy i doznaniowy. Z fizjologicznego pun­ktu widzenia przyjemności zmysłowe mo­żna podzielić na konieczne — towa­rzyszące zaspokajaniu potrzeb biologicz­nych, i niekonieczne — nie związa­ne z zaspokajaniem niezbędnych do życia potrzeb, a nawet łączące się z czynnościa­mi szkodliwymi dla zdrowia. W ujęciu etyki chrześcijańskiej o moralnej wartości przyjemności decyduje cel i sposób korzy­stania z nich.

—> Rachunek przyjemności, —> hedonizm.

Podobne prace

Do góry