Ocena brak

PRZYGODNOŚĆ

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRZYGODNOŚĆ nłc. contingentia; ang. contingency; fr. contingence; nm. Kontingenz Niekiedy błędnie utożsamiana z —> przy­padkowością.

  1. metaf. Niekonieczność istnienia cze­goś, co nie zawiera racji swego istnienia, brak —> konieczności (lAb) ontycznej wy­nikający z faktu złożoności bytu przygod­nego z -> istoty (Ic) i —> istruenia (1), mię­dzy którymi zachodzi -^ różnica (lA) re­alna. We wszelkich bytach stworzonych, które faktycznie istnieją, chociaż nie mu­szą istnieć, elementy konstytutywne bytu, jakimi są istota i istnienie, są ze sobą po­wiązane przygodnie, tj. w sposób nieko­nieczny; tak więc według tomizmu przy­godne są wszystkie byty oprócz Boga (do­wód na istnienie Boga z przygodności).

  2. U E. E. Boutroux — przygodność praw natury: wzrastająca złożoność zjawisk po­ciąga za sobą istnienie form, które nie dają się sprowadzić do form niższych, a tym samym, jako takie, są coraz mniej zdeter­minowane.

Podobne prace

Do góry