Ocena brak

Przyczyny suszy

Autor /Milenka Dodano /31.01.2012

Przyczyną suszy są anomalie klimatyczne wy­wołane zmianami w układzie mas powietrza. Przykładowo suszę, która w latach 70. i 80. nasze­go stulecia dotknęła obszar Sahelu, spowodowało przesunięcie mas powietrza o wysokim ciśnieniu znad Sahary w kierunku południowym, poza zwy­kłą granicę ich zasięgu. W rezultacie powstała blo­kada dla wilgotnych wiatrów z rejonów Afryki Za­chodniej, które nie mogły dotrzeć na obszar Sahelu.
Uformowane ponad powierzchnią lądów potęż­ne masy powietrza przemieszczają się niezwykle wolno i często pozostają na danym obszarze przez dłuższy czas. Przyczyny tych ruchów są jak dotąd niejasne, toteż meteorolodzy nie są w stanie prze­widzieć, jak długo potrwa okres suszy.
Wydaje się jednak, że istnieje zależność mię­dzy temperaturą powierzchniowych wód oceanicz­nych a występowaniem suszy. W latach 70. i 80. naszego wieku ustalono, że susza na obszarze Sahelu związana jest z występowaniem niezwykle dużej różnicy temperatury wód powierzchniowych na półkuli północnej i południowej.
Cykliczne anomalie klimatyczne w strefie Ocea­nu Spokojnego wywoływane są przez ciepły prąd oceaniczny płynący w kierunku południowym przez zwykle chłodne wody wzdłuż wybrzeży Ekwadoru i Peru w Ameryce Południowej. Ten ciepły prąd - nazywany El Nino, czyli „dzieciąt­ko", ponieważ pojawia się w okolicy świąt Bożego Narodzenia, obserwowany jest co trzy lub co osiem lat. Przyczyny tego zjawiska nie zostały jak dotąd przekonująco wyjaśnione. Wydaje się jednak, że istnieje związek pomiędzy suszami, które nawiedzi­ły Australię w 1982 i 1983 roku, oraz wyjątkowo silnymi burzami w Kalifornii, Peru i Ekwadorze, a pojawieniem się prądu El Nino.
Niektórzy naukowcy są zadania, że rosnąca czę­stotliwość występowania susz i wzrost ich inten­sywności spowodowane są zmianami w klimacie na Ziemi, przede wszystkim globalnym ocieple­niem, które z kolei związane jest z tzw. efektem cieplarnianym. Nie wszyscy jednak zgadzają się z tą koncepcją, argumentując, że na razie wiemy zbyt mało o tych zjawiskach, aby bronić tego rodza­ju teorii.
W wielu rejonach zagrożonych suszą opady deszczu występują nieregularnie, z różną intensywnością. Przeciętną ilość opadów w danym rejonie oblicza się, biorąc pod uwagę dane z kilku ostatnich dekad. W rezultacie wskaźniki przeciętnej ilości opadów w ciągu roku dla niektórych rejonów półpustynnych, nękanych po kilka lat okresami dłu­gotrwałej suszy, po których następuje okres desz­czowy, statystycznie mogą nie ulec zmianie przez kilkadziesiąt lat.

Podobne prace

Do góry