Ocena brak

Przyczyny OVERTRADINGU – przegrzania.

Autor /Joanna Dodano /08.04.2011

 

  • Nadmierna ekspansja

  • Początkowe niedoświadczenie

  • Wyczerpanie zasobów kapitału obrotowego

 

Nadmierna ekspansja jest zjawiskiem, z którego wywodzi się pojęcie OVERTRADING. Zjawisko to występuje wówczas, gdy przedsiębiorstwo rozwija swoją działalność w takim stopniu, że posiadana przez nie baza kapitałowa nie wystarcza na sfinansowanie zwiększającego się poziomu działalności. Niedostatek bazy kapitałowej może oznaczać zarówno bezpośredni brak kapitału, jak i niezdolność do zaciągnięcia dalszych pożyczek. W takich przypadkach zdarza się, że przedsiębiorstwo osiąga zysk oraz zachowuje dalszą możliwość jego osiągania, ale poziom tego zysku jest niewystarczający do wygenerowania gotówki potrzebnej dla sfinansowania wzrastającego zapotrzebowania na kapitał obrotowy i środki trwałe. Nadmierna ekspansja pojawia się, gdy przedsiębiorstwo dąży do zwiększenia sprzedaży niezależnie od tego czy jest ona rzeczywiście opłacalna. Dla zwiększenia wolumenu sprzedaży obniża się marże i „dokłada” nowych, nierentownych klientów. Tak rozumiany overtrading jest cechą charakterystyczną wzrostu firmy.

Początkowe niedoinwestowanie – jeżeli przedsiębiorstwo rozpoczyna działalność z ilością kapitału akcyjnego lub kapitału własnego, niewystarczająca (gotówka lub dostęp do pożyczek) dla podtrzymania zamierzonego poziomu działalności, to od początku znajduje się w sytuacji overtradingu. Początkowe niedoinwestowanie jest najczęstszą przyczyną overtradingu. Innym powodem tego zjawiska jest zbyt szybki w stosunku do posiadanego kapitału wzrost obrotów.

Wyczerpanie zasobów kapitału obrotowego – przedsiębiorstwo może doświadczyć niedostatku zasobów potrzebnych do prowadzenia bieżącej działalności z powodu złego gospodarowania tymi zasobami.

Przyczyny tego zjawiska:

  1. przeinwestowanie w środki trwałe w wyniku czego może pojawić się niedobór środków na potrzeby kapitału obrotowego. Bardzo łatwo można w stan taki popaść podejmując realizację zakrojonych „na wprost” programów budowlanych, nadmiernie inwestując w uporządkowanie fabryczne maszyny, itp. Zdarza się to również gdy firma zamiast wydzierżawić lub leasingować potrzebne jej rzeczy kupuje.

  2. Przedterminowe płacenie pożyczek długoterminowych powoduje nadmierne stosowanie kapitału krótkoterminowego. Może się tak zdarzyć, gdy prognoza przepływów gotówki jest deficytowa, a na bieżąco dostępna gotówka przeznaczona jest na spłatę długu, chociaż zaraz potem będzie ona potrzebna do sfinansowania kapitału obrotowego.

  3. Przemieszczanie dostępnej gotówki na działalność poza handlową. Dzieje się tak gdy starcza gotówki na prowadzenie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, ale fundusze są lokowane w środki, które nie są niezbędne do bieżącej działalności.

  4. Fiasko realizacji zysku zaplanowanego w budżecie. Wtedy trzeba odwołać się do długu w celu uzupełnienia niedoboru zysków nie rozdzielonych.

  5. nadmierne rozdzielenie zysku powoduje konieczność zadłużenia się w celu zapełnienia niedoborów spowodowanych wypłacenie dywidendy akcjonariuszom. Może to spowodować kłopoty, kiedy realizacja programu ekspansji przedsiębiorstwa wymaga zatrzymania zysku dla wspierania projektowanego wzrostu. Tak działając rentowne przedsiębiorstwo może stanąć w obliczu niedoboru funduszy potrzebnych do sfinansowania bieżącej działalności. Podstawową koniecznością dla rozwijającego się przedsiębiorstwa jest utrzymanie równomiernego wzrostu kapitału własnego nadarzającego za tempem rozwoju ogólnego i niedopuszczenia do zniekształcenia struktury kapitału. Wzrost zasobów kapitału własnego może pochodzić tylko z wprowadzenia nowego kapitału, zatrzymania dochodów i tworzenia rezerw kapitałowych.

Do góry