Ocena brak

PRZEŻYCIE

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRZEŻYCIE ang. experience; fr. experience vecue; nm. Erlebnis

  1. psych. Doznawanie przez podmiot wrażeń w zetknięciu się ze światem zew­nętrznym, z tym, że w określeniu „prze­życie" akcent znaczeniowy pada na —> do­świadczenie (1) wewnętrzne treściowo zna­czące, odczuwane jako wzbogacenie włas­nej osobowości.

  2. W filozofii (w sensie fenomenologicz­nym): treść lub zawartość -^ świadomości (1, 2a). W przeżyciu następuje jak gdyby utożsamienie się umysłu z własnymi od­czuciami i emocjami, co pozwala w jakimś stopniu przezwyciężyć charakterystyczny dla aktów poznania dualizm podmiotu i przedmiotu, i w t}^! sensie przeżycie prze­ciwstawiałoby się —> poznaniu (1), przynaj­mniej poznaniu pośredniemu.

  3. estet. Przeżycie estetyczne — szczególnego typu świadomościowe do­znanie (zwane też estetycznym odczu­ciem, obcowaniem, doświadczeniem), związane z poczuciem -^ wartości (3) este­tycznej i przynoszące zazwyczaj satys­fakcję poznawczą, wzbudzane przez —> przedmiot (3) estetyczny. Za charakte­rystyczny wyróżnik przeżycia estetyczne­go zwykło się uważać (za I. Kantem) jego bezinteresowność. Istnieją różne teorie przeżyć estetycznych; w Polsce ich analizą zajmowali się głównie: R. Ingarden, L. Blaustein, W. Tatarkiewicz, S. Ossowski, M. Wallis, S. Szuman, H. Elzenberg. -

Do góry