Ocena brak

PRZESTRZEŃ

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRZESTRZEŃ łc. spatium; ang. space; fr. espace; nm. Raum

1. filoz. przyr. Przestrzeń absolutna (wyimaginowana) — rozciągły, nie mający granic zbiornik, w którym mie­szczą się wszystkie ciała (Wszechświat) z pominięciem ich samych; -^ próżnia.

Przestrzeń euklidesowa — śro­dowisko jednorodne, ciągłe i nieograni­czone, trójwymiarowe (długość, szero­kość, wysokość); przez punkt znajdujący się w przestrzeni można przeprowadzić tylko trzy proste prostopadłe.

  1. U Platona: zbiornik, w którym mie­szczą się zarówno przedmioty dostępne poznaniu zmysłowemu, jak i -^ idee (la).

  2. U Arystotelesa: konieczna i powsze­chna forma rzeczy materialnej. Uwarun­kowanie przestrzenne (umiejscowienie) jest właściwością bytu materialnego, pole­gającą na tym, że jego powierzchnia jest ograniczona powierzchnią innych ciał, które znajdują się w określonej relacji do jakiegoś względnie nieruchomego ośrod­ka; stanowi ono jedną z Arystotelesowskich -^ kategorii (1), mianowicie -^ przypadłość (1) relacyjną ubi (—> miejsce).

  3. U R. Descartes'a: to, co wypełniają so­bą przedmioty materialne (przy założe­niu, że nie istnieje próżnia); przestrzen­ność (dla Kartezjusza — synonim —> roz­ciągłości) jest zatem atrybutem materii.

  4. U I. Newtona: analogiczny do czasu byt substancjalny, niezależny od materii, nieruchomy, niezmienny, wymierny.

  5. U G. W. Leibniza: relacje między przed­miotami fizycznymi.

    6. U I. Kanta: forma doświadczenia zmy­słowego (forma naoczności — Anschauungsforme); jako taka jest podobnie jak —> czas (Ib) warunkiem możliwości doświad­czenia zmysłowego.

2. mat. Zbiór elementów, który spełnia pewne określone warunki. Przez prze­strzeń topologiczną rozumie się parę upo­rządkowaną złożoną ze zbioru i rodziny podzbiorów otwartych danego zbioru, spełniającej trzy aksjomaty: 1) zbiór pusty i cała przestrzeń są zbiorami otwartymi; 2) suma mnogościowa dowolnej liczby zbiorów otwartych jest zbiorem otwar­tym; 3) część wspólna skończonej liczby zbiorów otwartych jest zbiorem otwar­tym. Wśród wielu typów przestrzeni wy­różnia się: metryczne, liniowe, euklidesowe, nieeuklidesowe, skończenie wymiaro­we, nieskończenie wymiarowe itp. Przy­kładem przestrzeni nieskończenie wymia­rowej jest przestrzeń Hilberta; innym waż­nym przykładem przestrzeni są przestrze­nie Banacha.

PRZESTRZEŃ MINKOWSKIEGO syn.—> Czasoprzestrzeń.

Podobne prace

Do góry