Ocena brak

Przesłanki, forma i tryb rozwiązywania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest to rozwiązanie natychmiastowe, często dyscyplinarne, które może nastąpić: z winy pracownika, z przyczyn zawinionych przez pracownika, z przyczyn niezawinionych przez pracownika. Art. 52 § 1 Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1.ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

2.popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

3.zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Przesłanki tego rozwiązania:

-forma pisemna,

-zasadność,

-uzasadnienie,

-tryb konsultacji z zakładową organizacją związkową,

-zgoda instancji związkowej w stosunku do niektórych pracowników,

-termin,

-pouczenie.

Art. 52 § 2 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika Art. 53 § 1

1.Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia: jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a)dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b)dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku- gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

2.W razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt. 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem, po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyna nieobecności.

Podobne prace

Do góry