Ocena brak

Przesłanki decydujące o długości wypowiedzenia umowy o pracę

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Wypowiedzenie jest oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy, powodującym rozwiązanie umowy o prace lub upływie okresu, zwanego okresem wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia jest zróżnicowana. W przypadku umów terminowych zależy od rodzaju i czasu trwania umowy. Długość okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony zależy od stażu pracy pracownika.

Od okresów wypowiedzenia należy odróżnić terminy wypowiedzenia. Jest to dzień , w którym wpływa okres wypowiedzenia a wiec następuje rozwiązanie stosunku pracy. Terminem wypowiedzenia, którego okres mierzy się w tygodniach Lu miesiącach, jest odpowiednio sobota albo ostatni dzień ostatniego miesiąca okresu wypowiedzenia. Jeżeli jest liczony w dniach to jest to ostatni dzień wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o prace powinno mieć formie pisemna.

W zależności od tego kto wypowiada umowę:

-Pracodawca - wypowiedzenie umowy może być dodatkowo zróżnicowane w zależności od rodzaju umowy.

-Terminowa - pracodawca nie musi podawać przyczyn wypowiedzenia ani nie ma obowiązku konsultowania ze związkiem zawodowym.

-Bezterminowa - wypowiedzenie wymaga uzasadnienia i konsultacji ze związkiem zawodowym

Przyczyny wypowiedzenia mogą leżeć po stronie:

- pracodawcy ( likwidacja stanowiska, redukcja etatów, reorganizacja zakładu pracy, trudności ekonomiczne i finansowe pracodawcy )

- pracownika ( brak dostatecznych kwalifikacji pracownika, niewłaściwe wykonywanie przez niego obowiązków, utrata zdrowia ).

Jeśli pracownik jest reprezentowany przez związki zakładowe, pracodawca musi je powiadamia o zamiarze wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenie umowy o prace zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i trwa:

- 2 tygodnie - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy

- 1 miesiąc - jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy

- 3 miesiące - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny :

- 3 dni robocze , jeżeli okres próby nie przekracza 2 tygodni

- tydzień, jeżeli okres próby jest dłuższy niż dwa tygodnie

- 2 tygodnie, jeżeli okres próby wynosi 3 miesiące.

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony jest dopuszczalne jeżeli:

- umowa została zawarta na czas dłuższy niż6 miesięcy

- przy zawieraniu umowy strony przewidywały możliwość wcześniejszego jej rozwiązania.

Podobne prace

Do góry