Ocena brak

PRZEMIANA

Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012

 

PRZEMIANA gr. metabole (1), metastasis (1), metanoia (3); łc. immutatio; nłc. transfor­matio; ang. transformation; fr. transforma­tion, variation; nm. Transformation, Umwandlung, Wechsel

1. mefaf, filoz. przyr. syn.^ Zmiana (a) sub­stancjalna (istotowa) (w odróżnieniu od —> zmiany /b/ przypadłościowej).

Przemiany chemiczne^— zmia­ny zachodzące w —> substancjach (2) na skutek reakcji chemicznych, polegające na przekształceniu cząsteczek; przemia­ny fizyczne — zmiany zachodzące w ciałach, w których cząsteczki nie zmie­niają swojej budowy, zmieniają się nato­miast cechy fizyczne, takie jak stan skupie­nia, twardość itp.

  1. U C. G. Junga: przemiana psyche, prze­miana psychiczna — zmiana postawy ży­ciowej i pojmowania życia poprzez dopro­wadzenie do świadomości procesów doko­nujących się w —> nieświadomości (1).

  2. teol. Metanoia (w Piśmie Świętym = przemiana myśli i postępowania, zmiana usposobienia) — nawrócenie, powrót czło­wieka do Boga poprzez wiarę. Pojęcie reli­gijne, odnoszone do człowieka we wszy­stkich jego wymiarach, głównie jednak oz­naczające, że prawdziwe nawrócenie jest przemianą serca.

Podobne prace

Do góry