Ocena brak

Przekraczanie granic odwołania przez sąd odwoławczy

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

Granice oskarżania wyznaczają obszar orzeczenie, którego dotyczy środek odwoławczy. Są to, zatem elementy orzeczenia zaskarżone w środku odwoławczym, tworzące zakres zaskarżenia.

Zakres zaskarżania może być:

a)pełny, gdy środek odwoławczy dotyczy całego orzeczenia (art.447§1) stwierdza w związku z tym oczywistość: apelację, co do winy uważa się za zwróconą przeciwko całości wyroku, a także apelację, co do kary uważa się za zwróconą przeciwko całości rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych (art. 447§2)

b)niepełny, który może wyrażać się w ograniczeniach podmiotowych, przedmiotowych lub podmiotowo- przedmiotowych: niepełny zakres zaskarżenia znaczy, że w części nie zaskarżonej orzeczenie staje się prawomocne i podlega z tą chwilą wykonaniu

Granice przedmiotowe zaskarżenia określa skarżący wskazując, jakie rozstrzygnięcia zawarte w orzeczeniu lub ustalenia zawarte w uzasadnieniu poddaje kontroli organu odwoławczego, gdyż naruszają one jego prawa lub szkodzą jego interesom.

Granice podmiotowe występują jedynie w procesach wieloosobowych, przy czym wieloosobowy należy rozumieć też postępowanie, w którym występuje wprawdzie jeden oskarżony, ale obok niego także osoba odpowiedzialna posiłkowo lub zobowiązana do zwrotu korzyści skarbowi Państwa w procesie powszechnym. Chodzi, zatem o takie postępowanie gdzie orzeczenia zawiera rozstrzygnięcia dotyczące więcej niż jednej osoby. Granice podmiotowe zaskarżenia wyznaczone są, zatem przez osobę, której środek ten dotyczy.

Podobne prace

Do góry