Ocena brak

Przejęcie i przekazanie ścigania karnego

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

Instytucja przejęcia (przekazania) ścigania jest ściśle związana z zakresem jurysdykcji krajowej sądów polskich w sprawach karnych. Unormowanie to ma na celu rozgraniczenie jurysdykcji w sprawach karnych na podstawie kryterium obywatelstwa sprawcy lub miejsca stałego zamieszkania. W sprawie o przestępstwa popełnione za granicą przez obywatela polskiego lub pozostałe osoby wymienione w art. 590§ l. Minister Sprawiedliwości zwraca się do właściwego organu państwa obcego z wnioskiem o przekazanie ścigania albo może przejąć taki wniosek od właściwego organu państwa obcego.

W razie przejęcia ścigania podejrzanego tymczasowo aresztowanego, terminy przewidziane w art. 263 biegną od chwili przejęcia tej osoby przez właściwe organy na terytorium Polski ( art. 590§3 ) Przejęcie ścigania karnego uważa się za wszczęcie postępowania karnego według prawa polskiego( art. 390§2 ) Po przejęciu ścigania postępowanie karne przed polskimi organami ścigania odbywa się od początku. Nie jest tutaj możliwa kontynuacja procesu w stosunku do czynności dokonanych przed organami ścigania państwa obcego. Jednak zebrany materiał dowodowy przed organami ścigania państwa obcego może być wykorzystany w postępowaniu przed polskim sądem, w przeciwnym razie przekazywanie akt sprawy byłoby bezcelowe i z reguły prowadziłoby do uniewinnienia oskarżonego wobec braku wystarczających dowodów jego winy.

Obecnie art.590§4 wyraźnie postanawia, że do dowodów zebranych za granicą przed przejęciem ścigania stosuje się odpowiednio art. 389, 391, 393, jeżeli sposób przeprowadzania czynności nie jest sprzeczny z zasadami polskiego porządku prawnego. Korzystając z dowodów zebranych przez organy ścigania państwa obcego, zwłaszcza gdy chodzi o odczytanie protokołów, należy zwrócić uwagę na możliwości zniekształceń informacji, wynikających z nieznajomości przez oskarżonego języka obcego. Minister Sprawiedliwości zawiadamia właściwy organ państwa obcego o sposobie prawomocnego zakończenia postępowania karnego ( art.590§5 )

W sprawach o przestępstwo popełnione na terytorium Polski przez cudzoziemca Minister Sprawiedliwości zwraca się, jeżeli wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości, do właściwego organu państwa, którego podejrzany jest obywatelem lub w którym ma stałe miejsce zamieszkania, oraz pozostałym osobom wymienionym w art. 591 § l, z wnioskiem o przejęcie ścigania karnego albo może przyjąć taki wniosek od właściwego organu państwa obcego.

Jeżeli pokrzywdzony jest obywatelem polskim, złożenie wniosku o przejęcie ścigania może nastąpić tylko za jego zgodą (art. 592§2) Przed rozstrzygnięciem wniosku, osoba ścigana przebywająca na terytorium RP ma prawo do wysłuchania jej przez właściwy organ, o czym należy ją pouczyć (art. 591 §3) W razie pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku o przejęcie ścigania. Minister Sprawiedliwości zarządza niezwłocznie przekazanie osoby ściganej, jeżeli jest ona tymczasowo aresztowana (art. 591 §4) Minister Sprawiedliwości zwraca się do właściwego organu państwa obcego o informację co do sposobu prawomocnego zakończenia post. karnego (art. 591§5) Przekazanie ścigania karnego uważa się za umorzenie postępowania wg prawa polskiego.

Nie stoi to na przeszkodzie ponownemu post. karnemu w razie bezpodstawnego zaniechania ścigania podejrzanego za granicą (art. 591 §6). Jeżeli co do tego samego czynu tej samej osoby, wszczęto post. Karne w Polsce i w państwie obcym, Minister Sprawiedliwości przeprowadza konsultację z właściwym organem państwa obcego i gdy wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości, występuje z wnioskiem o przejęcie albo przekazanie ścigania karnego.

Podobne prace

Do góry